Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Häpke, R., ed. Niederländische Akten und Urkunden zur Geschichte des Hanse und zur deutschen Seegeschichte. I: 1531-1557 (München-Leipzig 1913); II: 1558-1669 (Lübeck 1923). [HNAU]

Höhlbaum, Konstantin, Kölner Inventar. 2 Bde. (Leipzig 1896 en 1903). [HKI]

Hübner, J., Genealogische tabellen, nebst denen darzu gehörigen genealogischen Fragen, zur Erläuterung der politischen Historie .... 4 dln. (Leipzig 1733-1766), zie ook: Supplementtafeln.

Hüffer, Maria, Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg. RGP Kleine serie 31 (’s-Gravenhage 1951). [HBAR]

Haak, S.P., ed. Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staattkundig beleid en zijn familie. I: 1570-1601. RGP Grote serie 80 (’s-Gravenhage 1934). [HJvO]

Haak, S.P., ‘Een verslag van den landdag te Arnhem in september 1578 gehouden’, Bijdragen en Mededeelingen Gelre 30 (1927) 219-223. [HVL]

Haakman, A.F., en H.J. Allard, Het beleg en de zg. verwoesting van Maastricht in 1579 (Roermond 1877).

Haar, Jaap ter, Willem van Oranje. Uit de geschiedenis van de Lage Landen (Weesp 1984).

Habets, J., ‘Een brief van Willem den Zwijger aan Margaretha van Brederode, vorstin-abdis te Thorn’, De Maasgouw 5 no. 201 (18 aug. 1883) 889-890. [HBWZ]

Haer, F. van der, De initiis tumultuum Belgicorum ad serenissimum D.D. Alexandrum Farnesium Parmae et Placentiae Ducem Libri Duo: Quibus eorum temporum Historia continetur, quae a Caroli Quinti morte, usque ad Ducis Albani adventum, imperante Margaretha Austria, Parmae et Placentiae Duce, per annos novem in Belgio extiterunt (Duaci [Douai] 1587; Leuven 16392).

Hahlweg, W., Die Heeresreform der Oranier und die Antike (Berlijn 1941).

Haitsma Mulier, E.O.G., ‘Willem van Oranje in de historiografie van de zeventiende eeuw’, in: Haitsma Mulier en Janssen, Willem van Oranje... (Utrecht 1984) 32-62.

Haitsma Mulier, E.O.G. en A.E.M. Janssen, red. Willem van Oranje in de historie 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving (Utrecht 1984).

Hall-Nijhoff, E. van, ‘Drie grote Nederlanders, grafologisch bekeken’, Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlanden 17 (1962-1963) 2-25. [Met facsimile’s]

Hallema, A., Oranjevorsten in ballingschap. Van Dillenburg en Londen uit voor vrijheid en recht (Maastricht 1947).

Hallema, A., ‘Antwerpen en de prins van Oranje in 1577. “Wellecom” en “Adieu” der Antwerpsche Rederijkers Kamer’, Stemmen des Tijds 23 (1934) II, 66-73.

Hallema, A., ‘Een bijdrage tot de Willem van Oranje-herdenking. De verschillende aanslagen op het leven van prins Willem van Oranje’, De Nieuwe Gids 48, 2 (1933) 390-405.

Hallema, A., ‘Een militaire traditie van eeuwen verbroken. Militaire aanstellingsakten van prins Willem van Oranje en prins Maurits ten behoeve van de verdediging van de vesting Willemstad uit de jaren 1583 en 1587’, Ons Leger 39, 7 (1955) 10-14. [HMT]

Hamel, J.A. van, Wat de Zwijger nú tot ons zegt. Een beschouwing uit het verleden voor het heden (Haarlem 1933).

Hammen, J. v.d. – Nicz., ed. ‘Oorkonden betreffende het geslacht van Renesse’, Taxandria 32 (1925) 42-47. [HOGR]

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, zie: Bulletin de la Commission Royale.

Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming Société d’Emulation te Brugge. Sinds 1939 de voortzetting van de Annales de la Société d’Emulation de Bruges, zie aldaar. [HGGB]

Handt-vesten en privelegien der steden Alckmaer en Hoorn (Enkhuizen, Egbert vanden Hoof, 1667). [HAH]

Handtvesten, privilegien, willekeuren ende ordonnantien der stadt Enchuysen (Enkhuizen, Egbert vanden Hoof, 1667). [HSE]

Handvesten, privilegien, costuymen, ende willekeuren der stadt Aemstelredam (Hoorn 1624).

Handvesten, privilegien, octroyen, vrij- en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend (Haarlem 1751). [HVHLM]

Handvesten; ofte privilegien ende octroyen, mitsgaders willekeuren, costuimen, ordonnantien en handelingen der stad Amstelredam. H. Noordkerk ed. 2dln. (Amsterdam 1748). [HAMST]

Hans, D., ‘De nieuwe literatuur over Willem van Oranje’, Haagsch Maandblad 11 (1934) 81-101.

Hardenberg, H., Het archief van de curatoren der Leidsche Universiteit. 1e ged. (1574-1815) (Leiden 1935).

Haren, Onno Zwier van, ‘Willem de Eerste (1773)’, in: J. van Vloten, Leven en werken van W. en O.Z. van Haren, Friesche Edellui (Deventer 1874) 221-322.

Harrison, Fr., William the Silent (Londen 1897). Nieuwe ed. (1973).

Harrison, F., Willem I, prins van Oranje. Met een voorrede van P.J. Blok (’s-Gravenhage 1898).

Hart, G. ’t, Historische beschrijving der vrije en hoge heerlijkheid Heenvliet (Den Helder 1949) [HHBHH]

Hart, G. ’t, en H.F.W.D. Fischer, Costumen van ’s-Gravenhage 1451-1609. Werken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, Derde reeks 19 (Utrecht 1963). [HFCG]

Haslinghuis, E.J., ‘Hofstaat en hofleven van prins Willem I’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 269-288.

Hasselt, G. van, Kronijk van Arnhem, 1310-1789 (Arnhem 1790). [HKA]

Hasselt, G. van, Stukken voor de vaderlandsche historie uit de verzameling van Mr. G. van Hasselt. 4 dln. (Arnhem-Amsterdam 1792-1793). [HSVH]

Hatzfeld, L., ‘Königsheil und Prädestination. Zur Leistung der Nassauer in der Ideengeschichte des 16. Jahrhunderts’, Nassauische Annalen 68 (1957) 107-126.

Hatzfeld, L., ‘Wilhelm Knüttel 1566’, Nassauische Lebensbilder 5 (1955) 21-34.

Hatzfeld, L., ‘Zur Geschichte des Reichsgrafenstandes’, Nassauische Annalen 70 (1959) 41-54.

Hatzfeld, L., Die Nassauischen Voraussetzungen der niederländischen Rebellion von 1568 (Diss. Marburg a.d. Lahn 1953).

Hauschild-Thiessen, Renate, Die niederländische Armen-Casse. “Hamburgs stille Wohltäterin”. Ihre Geschichte von 1585 bis zur Gegenwart im Auftrage der Alten und Vorsteher verfasst (Hamburg 1974).

Heckmann, K., ‘Graf Ludwig der Ältere von Wittgenstein und Prinz Wilhelm von Oranien, der Befreier der Niederlande’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7e reeks 4 (1934) 23-29.

Heeringa, K., ‘De instructiën voor de gewestelijke regeering van Zeeland, 1574-1586’, Archief, vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland (1912) 27-128. [HIGRA]

Heeringa, K., ‘De leiders der Staten van Zeeland in de jaren 1577-1580’, Archief, vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, 1918, 1-41.

Hees, P. van, ‘Willem van Oranje, 1533 - 24 april - 1933’, Utrechtse Historische Cahiers 5 (1984) nr. 2/3, 83-104.

Hefner, O.T. von, Stammbuch des blühenden und abgestorbenen Adels in Deutschland, herausgegeben von einigen deutschen Edelleuten. 4 dln. (Regensburg 1860-1866).

Heidenhain, A., Die Unionspolitik Landgraf Philipps von Hessen 1557-1562 (Halle a.S. 1890).

Heil, Dietmar, Die Reichspolitik Bayerns unter der Regierung Herzog Albrechts V. (1550-1579) (Göttingen 1998).

Heinsius, Daniel, Auriacus sive Libertas saucia (Leiden 1602).

Hellendoorn, J., Catalogus der handschriften van de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 1899-1903).

Hellinga-Querido, L., De Koningsbijbel van de prins in de Stadsbibliotheek te Haarlem. Verslag van een onderzoek (Stadsbibliotheek Haarlem en Instituut voor Neofilologie en voor Neolatijn van de Universiteit van Amsterdam, 1971).

Henche, A., ‘Dillenburger Verordnungen während des Exils Wilhelms von Oranien (1567-1572)’, Nassauische Blätter 13 (1933) 98-.

Henne, A. et A. Wouters, Histoire de la ville de Bruxelles. 3 dln. (Brussel 1845). [HENWOU]

Heppe, H., Geschichte der hessischen Generalsynoden von 1568-1582. Nach den Synodalakten zum ersten Male bearbeitet und mit einer Urkundensammlung (1847).

Heppe, H., ed. Epistolae quas Theodorus Beza ad Wilhelmum IV Hassiae Landgravum misit (Marburg 1860).

Heppe, H., Geschichte des deutschen Protestantismus in den Jahren 1555-1581. 4 dln. (Marburg 1852-1859).

Herckenrode, J.S.F.J.L. de, Complément au nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. 2 dln. (Gent 1862-1866).

Herckenrode, J.S.F.J.L. de, Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. 2 dln. (Gent 1862-1865).

Herdenking Willem van Oranje 1584-1984. Brussel 12 oktober 1984. Onder auspiciën van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Brussel 1985).

Herenius-Kamstra, Ans, Willem van Oranje 1533-1584. De prins, de mens, de staatsman (Ede 1983).

Hermans, C.R., Annales Ordinis S. Crucis (’s-Hertogenbosch 1858, 3 dln. en Index, Diest 1953). [HAOC]

Hermans, C.R., Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het land van Ravestein. I (’s-Hertogenbosch 1850). [HVCLVR]

Herstelden, Den - prins tot stadhouder ende capteyn generaal (Amsterdam 1663). [zie Haitsma Mulier, ‘Willem van Oranje...’ (1984) 53].

Hertog, A. den, Willem van Oranje. Beelden uit het leven van prins Willem van Oranje, Vader des Vaderlands (Leiden 1932).

Herwerden, P.J. van, Bij den oorsprong van onze onafhankelijkheid: een studie over het aandeel van de standen aan het verzet tegen Spanje in de jaren 1559-1572 (Groningen-Batavia 1947).

Herwerden, P.J. van, Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en Geuzen 1568-1572 (Assen 1932).

Herwerden, P.J. van, Lodewijk van Nassau. Een leven gewijd aan de Nederlanden (Assen 1939).

Hessels, J.H. ed., Ecclesiae Londino-Batavae Archivum. Epistulae et Tractatus cum Reformationis tum Ecclesiae Londino-Batavae Historiam illustrantes. 3 dln. in 4 bdn. (Cambridge 1887-1897). [HELBA]

Het Vaderland (krant). [VADERL]

Hettema Jr., H., ‘De route van prins Willem I in 1572’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6e reeks 5 (1927) 193-214; 6e reeks 6 (1928) 17-60.

Hettema, H., ‘De route van prins Willem in 1568 (met twee kaartjes)’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6e reeks 3 (1926) 1-36, 312.

Hettema, H., ‘De veldtocht der Spanjaarden in 1572 ten westen van de Geldersche IJssel’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7e reeks 2 (1932) 107-160.

Hettema, H., ‘Ligt Daelhem, waar de troepen van De Villers in 1568 verslagen werden, in België of elders’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6e reeks 6 (1928) 149-152.

Hettema, H., ‘Tiel in het begin van onze opstand’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7e reeks 9 (1938) 94-103.

Heugten, W. van, ‘De opstand, Willem van Oranje en de grensstreken in Frankrijk en Duitsland. Een historische schets’, Jaarboek Zannekin 6 (1984) 53-62.

Heyck, Ed., Wilhelm von Oranien und die Entstehung der freien Niederlande. Monographien zur Weltgeschichte XXVIII (Bielefeld-Leipzig 1908). [HWO]

Hilman, Johannes, Willem de Eerste, prins van Oranje: treurspel (Amsterdam 1848).

Hinderdael, S., Marnix van St. Aldegonde voor den Rijksdag te Worms (Den Haag 1941).

Historical Manuscripts Commission. Thirteenth Report, Appendix, Part II: The manuscripts of his grace the Duke of Portland, preserved at Welbeck Abbey, II (Londen 1893). [HMCTR]

Historisch tijdschrift, onder medewerking van eenige geleerden uitgegeven door prof. L.G. Visscher. I en II-1 (Utrecht 1841-1842). [HT]

Hoefer, F.A., ‘Aanteekeningen omtrent de vesting Harderwijk’, Bijdragen en Mededeelingen Gelre 27 (1924) 49-87. [HAVH]

Hoefer, J.Ch. F., zie: Nouvelle Biographie Générale.

Hoehlbaum, K., ‘Ostfriesland und die Niederlande, 1568-1571. Zur Geschichte der Wassergeussen. Kölnische Beiträge’, Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von Köln 6. Heft 17 (1889) 53-120.

Hoek, D., ‘Egmonds kinderen op de Vijverberg’, Jaarboek Die Haghe 1966, 18-41.

Hoeven, G.G. van der, Geschiedenis der vesting Breda (Breda 1886; Facsimile-editie Schiedam 1974).

Hoeven, M. van der, ed. Exercise of arms. Warfare in the Netherlands, 1568-1648 (History of warfare I; Leiden, New York, Keulen 1997).

Hof, W.J. op ’t, ‘Aanvulling op: Een werk van Jean Taffin als bron voor een puriteins “domestic conduct book” ’, Documentatieblad Nadere Reformatie 3 (1979) 121-125.

Hofdijk, W.J., ‘10 July 1584’, Eigen Haard, Geillustreerd Volkstijdschrift (Haarlem 1885) 328-332.

Hofdijk, W.J., Een lauwerkrans op des Zwijgers graf (’s-Gravenhage 1884).

Hoffman, I. en P. Meijer, Collection de portraits de la Maison d’Orange (z.p. z.j.).

Hofman, J.H., ‘Eed, door graaf Jan van Nassau als stadhouder van Gelderland afgelegd op maandag 2 juli 1578’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 3e reeks 4 (1888) 227-228.

Hofman, J.H., ‘Pontus de Huyter’, De Katholiek 88 (1885) 359-363.

Hofman, J.H., ‘Sprokkels uit het oude kerspel van Benschop’, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 16 (1888) 137-151. [HSB]

Hofman, J.H., ‘Huldiging van prins Willem den Eerste als heer van IJsselstein’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 3e reeks 4 (1888) 221-226. [HHWE]

Hofman, J.H., ‘Huwelijk van prins Willem van Oranje met Anna van Egmond’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 14 (1893) 69-88.

Hogendorp, D., Disputatio historico-juridica inauguralis de Gulielmii principis Arausiae, liberi cultus divini, liberaeque conscientiae vindicis, juribus, in summum imperium in comitatu Hollandiae (Leiden 1822).

Hoghendorp, G. van, Trver-spel van de moordt begaen aen Wilhem bij der gratie Gods prince van Oraengien, etc. (Amsterdam 1617).

Hollaender, Alcuin, ‘Wilhelm von Oranien und Strassburg 1568 und 1569’, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins NF 21 (1906) 50-98.

Hollander, Jord den, In naam van Oranje (Delft 1978).

Hollands op-comst oft bedenkingen op de schaadelyke geschriften, genaamt ‘Graaflyke regeeringhe’ en interest van Van Holland uitgegeven door VDH’ ten dienste van alle liefhebbers, die de waare interest des lands beminnen, vergadert door JC. (Leiden 1662). [zie Haitsma Mulier, ‘Willem van Oranje...’ (1984) 52 e.v.].

Hoof, J.P.C.M. van, ‘De loopbaan van Willem van Oranje in het Nederlandse leger in de jaren 1551-1559’, Mars et historia 18 (1984) 178-185.

Hoogers, Leo en S.Groenveld., eds. Willem de Zwijger herdenking 1984: 1584-1984 (’s-Gravenhage 1984).

Hop, H.A., Prins Willem van Oranje (Zeist 1980). [20 dia’s en 1 tekst van 12 pagina’s].

Horden, P., ‘Willem van Oranje en Vianen’, Tijdschrift voor Geschiedenis 65 (1952) 213.

Horsman, P.J., Th.J. Poelstra en J.P. Sigmond, Schriftspiegel. Nederlandse paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw (Zutphen 1986). [HPSS]

Horst, J.J. van der, ‘Diner van Willem de Zwijger te Veere, 10 april 1580’, Dietsche Warande 5.

Horst, J.J. van der, Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saksen (z.p. z.j. [1851]).

Houben, L.G.A., Geschiedenis van Eindhoven (z.p. 1889-1890; 19782). [HGE]

Houssaye, Amelot de, Histoire de Guillaume de Nassau, prince d’Orange. 2 dln. (Londen 1754). Zie ook Aubéry du Maurier.

Houtzager, H.L., ‘Enkele medici rond de prins van Oranje en het postmortale onderzoek van de prins’, Jaarboek van de Vereniging Oranje-Nassau Museum (1984) 84-102.

Houtzager, H.L., ‘Twee consilia van Andreas Vesalius’, Medisch Contact 33 (1978) 1264-1266. [HCAV]

Houwaert, J. B., Declaratie van die triumphante Incompst vanden ...prince van Oraingnien , binnen die princelijcke stadt van Brussele, geschiet in t’iaer..., duysent, vijfhondert, achtentseuentich, den achthiensten septembris. Beschreuen, ende ghecomponeert, door Jehan Baptista Houwaert, conseillier, ende meester ordinaris vande Rekeninghen...des conincx in Brabant (Antwerpen 1579). [= Knuttel 320].

Hubner, J., Genealogische tabellen, of geslacht-rekenkundige tafelen. Het eerste deel. Bestaande in driehondert en drie-en-dertig voorstellingen (Leiden 1735).

Huguerye, M. de la, Mémoires inédits, publiés .. par A. de Ruble. 3 dln. (Parijs 1877-1880).

Huidekoper, E., ‘Willem van Oranje: verdraagzaamheid in 16e-eeuws perspectief’, Utrechtse Historische Cahiers 5 nr. 2/3(1984) 1-36.

Huizinga, J., ‘Uitzichten: 1533, 1584’, De Gids 97 (1933) 136-152. Ook in Dez., Verzamelde werken 2 (Haarlem 1948) 35-49.

Hullu, J. de, ‘De stichting der parochie Veenendaal’, Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 27 (1901) 261-286. [HSV]

Hullu, J. de, De archieven van de admiraliteitscolleges (’s-Gravenhage 1924).

Hulshof, A., Verslag van een onderzoek te Parijs naar handschriften en bescheiden belangrijk voor de geschiedenis van Nederland ingesteld (Utrecht 1912).

Hulshof, A., Verslag van een onderzoek te Rostock naar handschriften, drukwerken en bescheiden belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering (’s-Gravenhage 1909).

Hulshof, A., Deutsche und lateinische Schrift in den Niederlanden (1350-1650) (Bonn 1918).

Hulst, W.G. van de, Willem van Oranje. Vader des Vaderlands (’s-Gravenhage 19849). [oorspr. titel: Prins Willem. Vader des Vaderlands (1933)].

Hultman, C.G., Geschied- en Staatkundig onderzoek over den tijd, wanneer Philips II, koning van Spanje, opgehouden heeft Heer der Vereenigde Nederlanden te zijn (Arnhem 1781). [HGS]

Hulzen, A. van, De grote geus en het falende driemanschap (Hilversum 1995).

Hulzen, A. van, ‘De tocht van Toulouse naar Walcheren’, Tijdschrift voor Geschiedenis 52 (1937) 53-60.

Hulzen, A. van, Utrecht in 1566 en 1567 (Groningen-Batavia 1932).

Hurk, W.J.C.C. van den, o. praem. Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857 (Tilburg 1977). [HVLAB]

Husmeier, Gudrun, Graf Otto IV. von Holstein Schaumburg (1517-1576): Landesherrschaft, Reichspolitiek und Niederländischer Aufstand (Bielefeld-Gütersloh 2002).

Huybers, H.F.M., Don Juan van Oostenrijk. Landvoogd der Nederlanden. 2 dln. (Utrecht-Amsterdam 1913-1914). [HDJO]

Huyg, A., ‘Oranje en Egmond’, in: Egmondiana (1945) 33-35. [HOE]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
131 resultaten