Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Sagher, E. de, Notice sur les archives communales d’Ypres et documents pour servir à l’histoire du XIIIe au XVIe siècle (Ieper 1898).

Sagher, H.E. de, ed. ‘Documents relatifs au cahier primitif de la coutume de la ville d’Ypres 1535-1562’, Handelingen van de Koninklijke Commissie der Oude Wetten en Verorderingen van België 12 (1926) 506-515.

Sagher, H.E. de, e a., eds. Recueil de documents relatifs à l’histoire de l'industrie drapière en Flandres. 4 dln. (Brussel 1951-1965).

Santoyo, Julio-César, Atentado en Amberes: La conspiración de vitorianos y bilbaynos contre el estatudo de Guillermo de Orange 1582 (Vitoria 1982).

Saravia, A., Een hertgrondighe begheerte, vanden ... prince van Oraengien, mitsgaders alle syne christelijcke ... bontgenoten, op alle menschen begheert, van wat condicie oft qualiteyt sy zijn, die den Heere liefhebben ende vreesen ende oock beminnende zijn de weluaert van onsen ... coninck Philips van Spaengien Nederlanden, mitsgaders oock dat Keyserlijcke Rijcke: Welcke landen nv soeckt te bederuen ende heel te ruineeren, onder tschijn van bescherminghe, eenen ghenaemt Duca de Alba (1568). [W. 190].

Savornin Lohman, A.F., ‘Le Prince Guillaume d’Orange et la liberté religieuse’, The Leyden Pilgrim Messenger 1 (1922) 66-77.

Schäfer, Dietrich, ‘Die Sundzoll-Listen’, Hansische Geschichtsblätter 14 (1908) 1-33.

Schäfer, Dietrich, ‘Niederländisch-Hansische Beziehung’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 27 (1906) 53-70.

Schöffer, I., ‘Willem de Zwijger, een tragische held. Tussen verguizing en bewondering’, Nieuwe Rotterdamse Courant - Handelsblad, Weekeditie voor het buitenland 17 juli 1984, 9.

Schöffer, I., ‘Oranje’s leven en sterven is van blijvende waarde’, Jaarboek van de Vereniging Oranje-Nassau Museum (1984) 132-145.

Schabbing, C.E., Archief van de heerlijkheid Terschelling 1322-1615 (’s-Gravenhage 1975).

Schaberg, J.P., ‘De scheepsstrijd bij Roemerswaal, den 29en Januarij 1574’, in: Voor 300 jaren II (Harderwijk 1876).

Schaefer, D., Geschichte von Dänemark. V. Vom Regierungsantritt Freidrichs II (1559) bis zum Tode Christians IV (1648) (Gotha 1902). [SGD]

Schampaert, P., ‘Willem van Oranje, strijder voor de eenheid van de Nederlanden en toch teken van tegenspraak?’, Wetenschappelijke Tijdingen 43, 4 (1984) 193-205.

Schatorjé, J.M.W.C., ‘Wittenhorst versus Oranje. Johan II van Wittenhorst, heer van Horst, en de verdediging van Venlo tegen Willem, prins van Oranje (1572)’, in: Horster Historiën dl. II (Horst 1988).

Scheerder, J., ‘Le mouvement iconoclaste en 1566 fut-il spontané ou prémédité?’, Annales de la Fédération archéologique et historique de Belgique 2 (1952) 67-74.

Scheerder, J., ‘Les condamnés du Conseil des Troubles’, Revue de l’Histoire Ecclésiastique 59 nr. 1 (1964).

Scheerder, J., De beeldenstorm (Bussum (1974).

Schellart, A.I.J.M. en Th. de Vries, Woonsteden der Oranjes (Zaltbommel 1965).

Scheltema, P., ‘Het klooster der oude Nonnen te Amsterdam’, in: Aemstel’s Oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam dl. 6 (Amsterdam 1872) 17-31. [SKONA]

Scheltema, P., ‘Hoe het Sint Agnieten-klooster op Texel tot een weeshuis is verkregen’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 1e reeks 9 (1854) 264-270. [SHSA]

Scheltema, P., De graaf van Leicester in Amsterdam in de jaren 1586-1587 (Amsterdam 1851).

Scheltema, P., Historische beschrijving der schilderijen van het stadhuis te Amsterdam (Amsterdam 1879).

Scheltema, P., Oud en Nieuw, uit de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde verzameld (Amsterdam 1844).

Scheltema, P., ‘Geschiedkundige brieven 1574, 1578, 1580’, Kronijk van het Historisch Gezelschap te Utrecht 5 (1849) 296-308.

Scheltema, P., Hendrik van Brederode te Amsterdam in 1567. Geschiedkundig overzigt uit echte bronnen geput en met authentieke bewijzen gestaafd (Amsterdam 1846). [SHBA]

Scheltema, P., Het archief der IJzeren kapel in de Oude of Sint Nicolaas Kerk te Amsterdam (Amsterdam 1850).

Scheltema, P., Inventaris van het Amsterdamsche Archief. Eerste deel: Charters of perkamenten brieven (Amsterdam 1866). Tweede deel: Papieren of losse stukken (Amsterdam 1870). Derde deel: Geschreven registers en gedrukte boeken (Amsterdam 1874). [SIAA]

Schelven, A.A. van, ‘Een moordplan van den Vader des Vaderlands’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6e reeks 5 (1927) 1-10.

Schelven, A.A. van, ‘Portretten van Willem van Oranje’, Oud Holland 51 (1934) 142-144.

Schelven, A.A. van, Prins Willem van Oranje. Vier toespraken (Amsterdam 1938). [Toespraken gehouden ter gelegenheid van de herdenking van Willem van Oranje te Delft op 28 april 1938].

Schelven, A.A. van, ‘ ’s Prinsen voornaamste medewerkers’, Stemmen des Tijds 22 (1933) I, 301-313.

Schelven, A.A. van, ‘Beschuldigingen van Christopher van Holstein omtrent een betrokken zijn van Oranje in een moordaanslag op Erich van Brunswijk (1578)’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 49 (1928) 1-44.

Schelven, A.A. van, ‘Briefwisseling van graaf Jan van Nassau en Petrus Dathenus, uit de jaren 1575-1578’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 51 (1930) 115-130.

Schelven, A.A. van, ‘Een boekje van Nic. Ascleius Barbatus, met opdracht aan Willem van Oranje [1568]’, Het Boek. Tweede reeks van het tijdschrift voor Boek en Bibliotheekwezen 23 (1935-1936) 71-72.

Schelven, A.A. van, ‘Het begin van het gewapend verzet tegen Spanje in de 16e-eeuwsche Nederlanden’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6e reeks 2 (1925) 126-129.

Schelven, A.A. van, ‘Merkwaardige uitingen van den prins’, Stemmen des Tijds 22 (1933) I, 386-401.

Schelven, A.A. van, ‘Prins Willem en het verweer tegen Parma’, in: Wilhelmus van Nassouwe (Middelburg 1933) 158-169.

Schelven, A.A. van, ‘Prins Willem’s eerste avondmaal’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7e reeks 4 (1934) 232-236.

Schelven, A.A. van, Willem van Oranje’s geloof en godsdienstpolitiek (Haarlem 1933).

Schelven, A.A. van, Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen en teleurstellingen (Haarlem 1933; Amsterdam 19432). [SWVO]

Schelven, A.A.van, Marnix van Sint Aldegonde (Utrecht 1939).

Schendell, W., Wilhelm von Oranien, Befreier der Niederlande. Eine Biographie (Berlijn 1935; Nachdruck Weimar 1950).

Schenk, M.G., Willem de Zwijger, de verliezer die overwon (Baarn 1984).

Schenk, M.G., Willem van Oranje. Tolerantie en democratie (Lelystad 1984).

Schenk, M.G., Prins Willem van Oranje. De geschriften van 1568 (Amsterdam 1953). [SWOG]

Schenk, M.G., Willem de Zwijger als pamflettist in 1568 (Amsterdam 1968).

Schepper, H. de, ‘Vorstelijke ambtenaren en bureaukratisering in regering en gewesten van ’s-Konings Nederlanden, 16e-17e eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977) 358-377.

Schepper, H. de, ‘Willem van Oranje. Een selectieve bibliografie’, in: Willem van Oranje 1584-1984 (Brussel 1984).

Schepper, H. de, ‘Belgium nostrum’ 1500-1650; Over integratie en desintegratie van het Nederland (Antwerpen 1987).

Schepper, H. de, ‘Le Conseil d’Etat aux Pays-Bas au XVIe siècle et aujourd’hui’, in: Institution et pouvoirs dans les anciens pays bourguignos. Actes publiés sous la direction de J.M. Cauchies (Basel 1984) 81-94.

Schepper, H. de, ‘De markies van Havré, vredemaker en adellijk bureaucraat (1549-1613)’, in: Bestuurders en geleerden. Opstellen ... aangeboden aan Prof.dr. J.J. Woltjer (Amsterdam 1985) 33-43.

Schepper, H. de, ‘Het politieke denken van Willem van Oranje’, Neerlandia 88 (1984) 156-160.

Schepper, M. de, ‘Quem patriae patrem voluit (Deus): Georgius Benedisti Wertelo over Willem van Oranje’, Hermeneus 56 (1984) 244-250.

Schepper, H.C.C. de, ‘Vader van welk vaderland. Willem van Oranje in de spiegel der geschiedschrijving’, Kultuurleven: maandschrift voor vernieuwing der geesteskultuur 56 (1989), afl. 8, 72-75.

Scherft, P., ‘Het gratierecht van de heren van Breda’, Jaarboek De Oranjeboom 7 (1954) 11-45.

Scherft, P., Het sterfhuis van Willem van Oranje (Leiden 1966).

Scheurleer, D.F., ‘Twee boeken uit de bibliotheek van prins Willem I’, in: Krämer e.a., Je maintiendrai I (Leiden 1905) 173-177.

Schijndel, B.W. van, ‘De Bredase Nassau’s drossaarden van Brabant (1436-1544)’, Jaarboek Oranjeboom 3 (1950) 5-12.

Schilfgaarde, A.P. van, Het archief van het huis Bergh. Met een voorwoord van J.H. van Heek. 11 dln. (Nijmegen 1932). [SAHB]

Schilfgaarde, A.P. van, Het huis Bergh (Maastricht 1950).

Schipperus, P.J., Buren en Oranje (Buren 1962).

Schmidt, Georg, ‘Des prinzen Vaterland? Wilhelm I. von Oranien (1533-1584) zwischen Reich, Deutscher Nation und den Niederlanden’, in: Deutschland und Europa in der Neuzeit. Festschrift für Karl Otmar Freiherr von Aretin zum 65. Geburtstag (Stuttgart-Wiesbaden 1988) 223-239.

Schmidt, Georg, ‘Landgraf Philipp der Grossmütige und das Katzenelnbogener Erbe’, Archiv für hessiche geschichte und Altertumskunde, Neue Folge 41 (1983) 9-54.

Schoengen, M., Monasticon Batavum. 4 dln. (Amsterdam 1941-1942).

Schoorl, H., ‘Zorgen over Bergen en de Bergermeer. De nalatenschap van Hendrik van Brederode, 1568-1611’, in: Kennemer historie. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken. Alkmaarse Historische Reeks 7 (1987) 63-98.

Schoorl, Henk, ’t Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen ... (Hillegom 1979). [SOWC]

Schotel, G.D.J., Iets over Hieronymus van Beverningh en Bruno van der Dussen (’s-Hertogenbosch 1847).

Schotel, G.D.J., Resolutie der regeering van Dordrecht na den moord aan den prins van Oranje gepleegd den 10 juli 1584 (Dordrecht 1884).

Schrevel, A.C. De, ed. Recueil de documents relatifs aux troubles religieux en Flandre, 1577-1584. 3 dln. (Brugge 1921-1928). [SRD]

Schrevelius, Th., Harlemias ofte, om beter te seggen, De eerste stichtinghe der stadt Haerlem (Haarlem 1648). [SH (1)]

Schrevelius, Th., Harlemias. Herdruk in 2 dln. (Haarlem 1754). [SH (2)]

Schryver, Reginald De, ‘Willem van Oranje: idealist en opportunist’, Ons Erfdeel 18-1 (1975) 7-13.

Schueren, J.B. ridder De van der, Louis de Boisot (Leiden 1894).

Schueren, J.B.J.N. ridder De van der, ed. Brieven en onuitgegeven stukken van jonkheer Arend van Dorp, heer van Maasdam ... . 2 dln. Werken Historisch Genootschap, Nieuwe Serie 44, 50 (Utrecht 1887-1888). [VDSB]

Schulten, C.M., Met vliegende vaandels en slaande trom: oorlog in de Lage Landen 1559-1659 (2005).

Schutte, G.J., ‘Grondvester of belager der vrijheid? Willem van Oranje in de ban der achttiende-eeuwse tegenstellingen’, in: Haitsma Mulier, E.O.G. en A.E.M. Janssen, eds. Willem van Oranje... (1984) 63-107.

Schwartzenberg en Hohenlansberg, G.F. baron toe, ed. Groot placaat en charter-boek van Vriesland. 6 dln. (Leeuwarden 1768-1795). [SGPCV]

Scohier, J., La généalogie et descente de la très-illustre Maison de Croy (Douai 1589).

Scrinium antiquarium sive miscellanea groningana nova ad historiam reformationis ecclesiasticam praecipue spectantia. Inseruntur tractatus varii generis, epistolae, orationis, biographiae ... Daniel Gerdes, ed. 8 dln. (Groningen-Bremen 1748-1765).

Seidl, Josef, Die Statthalterschaft des Erzherzogs Matthias in den Niederlanden (diss. Wenen 1907). [fotokopie Bibliotheek Universiteit van Amsterdam]

Sendbrief in forme van supplicatie aen die Conincklicke Maiesteyt van Spaengien: Van wegen des princen van Orangien, der Staten van Hollandt ende Zeelandt, mitsgaders alle andere syne ghetrouwe ondersaten van dese Nederlanden, die haer van des hertoghen van Alba ende der Spaengiaerden tyrannie ende ghewelt teghen alle recht verdrucket ende vervolghet vinden. Aenwijsende den rechten oorspronck van alle teghenwoordige beroerten in dese landen, om daerinne by syne C. Maiesteyt voorsien te moghen werden (Delft 1573). [= Knuttel 213; mogelijk andere editie Dordrecht 1573, = Knuttel 213].

Sendtbrief des...prince van Orangien,… Aende prouincien ende steden deser Nederlanden, die inde generale Vnie ghebleuen zijn, aengaende het verdrach tusschen den prince van Parme ende de gedesvnieerde prouincien ghepaseert. Metgaders de copy des voors. verdrachs (z.p. 1579). [= Knuttel 477]

Serrure, C.A., Histoire de la souverainité de ’s Heerenberg (’s-Gravenhage-Parijs 1860). Seconde partie, contenant la généalogie de la Maison de Breda des comtes souverains de ’s Heerenberg (Gent 1859). [SHH]

Shimizu, J., Conflict of loyalties, politics and religion in the career of Gaspard de Coligny, admiral of France, 1519-1572. Travaux d’humanisme et renaissance 14 (Genève 1970).

Sickinghe, P.F.O.R., Orange en Oranje (z.p. 1969).

Siegenbeek, M., ‘Brieven van Willem I. 1572-73’, in: Idem, Redevoeringen en verhandelingen over onderwerpen tot de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde behoorende (Dordrecht 1836), Bijlage B, 317-329.

Siegenbeek, M., ‘Over het godsdienstig karakter van Willem I’, in: Idem, Redevoeringen en verhandelingen over onderwerpen tot de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde behoorende (Dordrecht 1836) 217-248.

Siegerland. Blätter des Vereins für Heimatkunde und Heimatschutz im Siegerlande samt Nachbargebieten (1911-).

Sijbrandi, K., ‘Notice sur quelques lettres écrites au comte de Leycester par le prince Guillaume de Nassau’, Archives du Musée Teyler I (Haarlem 1868) 145-160. [ook afzonderlijk verschenen met nieuwe paginering (Haarlem 1867)]. [SNL]

Simson, Paul, Danziger Inventar 1531-1591. Inventare Hansicher Archive des sechzehnten Jahrhunderts 3 (München/Leipzig 1913). [SDI]

Slicher van Bath, B.H. e.a., Geschiedenis van Overijssel (Deventer 1970).

Slootmans, C.J.F., Jan metten Lippen, zijn familie en zijn stad. Een geschiedenis der Bergen-op-Zoomsche heeren van Glymes (Rotterdam-Antwerpen 1945).

Smallegange, M., Zeelandt veredelt, met de wapenen der edele en aenzienlyke geslachten in het souverain graefschap van Zeeland. Inl. van J. van Toll (Amsterdam 1942). (1e uitg. 1696).

Smallegange, M., Nieuwe cronyk van Zeeland (Middelburg 1696). [SCZ]

Smedes, E., ‘Vroege populariteit van het Wilhelmus op de vloot’, Tijdschrift voor Geschiedenis 57 (1942) 177-184.

Smedt, O. de, De Engelse Natie te Antwerpen in de 16e eeuw (1496-1582). 2 dln. (Antwerpen 1950-1954).

Smit, H.J., ed. Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Tweede deel 1485-1585. Tweede Stuk, 1558-1585. RGP Grote serie 91 (’s-Gravenhage 1950). [SBESI]

Smit, J., ‘De levensmiddelenpolitiek in Den Haag 1572-1579’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 5e reeks 6 (1919) 261-276.

Smit, J., ‘De tocht van Lumey naar Amsterdam in 1572’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 46 (1925) 90-125.

Smit, J., ‘Hagepreken en beeldenstorm te Delft, 1566-1567’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 45 (1924) 206-250.

Smit, J., ‘Instructie voor de commissarissen, door den prins belast met het annoteeren van het koren in de steden van Holland’ [1574], Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6e reeks 2 (1925) 286-288. [SIC]

Smit, J., ‘Op leven en dood. Eenige feiten en beschouwingen betreffende het tweede beleg van Leiden’, Die Haghe. Jaarboek 1924, 390-443. [SOLD]

Smit, J., Den Haag in den Geuzentijd (’s-Gravenhage 1922). [SDHG]

Smit, J., Het archief der Rekenkamer ter auditie van de gemeenelandsrekeningen en de opvolgende colleges met de daaronder rustende rekeningen (’s-Gravenhage 1946). [SRA]

Smit, J.,‘De omzetting van het Hof van Holland in 1572’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6e reeks 2 (1925) 179-223. [SOHH]

Smits, J., Belangrijke brief, door Willem I prins van Oranje, den 16 mei 1572, uit Dillenborch geschreven aan zijne vrienden in Dordrecht. Met eenige geschiedkundige bijzonderheden tot derzelven betrekkelijk. Nieuwe Werken Mij. Ned. Letterkunde (Amsterdam 1842). [SBWO]

Sneller, Z.W., ‘Handel en verkeer in het Beneden-Maasgebied tot het eind der zestiende eeuw’, Nederlandsche Historiebladen 2 (1939) 341-372.

Sneller, Z.W. en W.S. Unger, eds. Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk I: 735-1585 (’s-Gravenhage 1930-1942). [SUBF]

Sneller, Z.W., Unie van Utrecht en Plakkaat van Verlatinge. De wording van den Nederlandschen Staat (Rotterdam 1929). [SUU]

Soen, V., ‘Een vredesgezant worstelt met de Pacificatie van Gent. De vreemde wendingen van de vredesmissie in de Nederlanden van Jan van Noircarmes, baron van Selles (1577-1580)’, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 171 (2005) 41-88. [SVW]

Someren, J.F. van, ‘Oranjes briefwisseling met Jacob van Wesenbeke en andere geheime agenten in de Nederlanden 1570-1573’, Oud-Holland 10-11 (1892-1893) 81-96, 147-171, 197-209.

Someren, J.F. van, ed. La correspondance du prince Guillaume d’Orange avec Jacques de Wesenbeke. Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau. Supplement au recueil de M. Groen van Prinsterer (Utrecht-Amsterdam 1896). [SC]

Sommaire et substance du ban et proscription contre Guillaume de Nassau, Prince d’Oranges (1580).

Soutendam, J., ‘Beeldstormerij te Delft in augustus en october, 1566’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde nieuwe reeks 9 (1877) 173-221.

Soutendam, J., Medeedelingen uit het archief der stad Delft (Delft 1862). [SMAD]

Spiegel, L.P. van de, Ontwerpen van de Unie van Utrecht (Goes 1778).

Spiegel, L.P. van de, ed. Historie van de Satisfactie, waar mede de stad Goes en het eiland van Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van prins Willem van Oranje... 1577. Uit veele oorspronkelijke gedenkstukken saamgesteld enz. (Goes 1777). [SHS]

Spiegel, L.P. van de, ed. Bundel van onuitgegeeven stukken, dienende ter opheldering der Vaderlandsche Historie en Regeeringsform, en voornaamlijk der Historie van de Unie van Utrecht, verzameld en met eenige aanmerkingen vermeerderd. 2 dln. (Goes 1780-1783). [SHUU]

Spindler, M. e.a., Handbuch der Bayrischen geschichte (München 1968).

Spits, F.C., ‘Unie en militie’, in: Groenveld en Leeuwenberg, De Unie van Utrecht (’s-Gravenhage 1979) 184-198.

Squire, Jack Collins, William the Silent (New York-Londen 1911).

Stamperius, J., Het leven van Willem van Oranje (Alkmaar 1933).

Staring, A., ‘Oranjeportretten in een historisch landschap’, Oud Holland 75 (1960) 157-174.

Staten van Holland, zie: Gedrukte Resolutiën van.

Stemmen des Tijds. Maandschrift voor christendom en cultuur.

Stokvis, A.M.H.J., Manuel d’histoire, de généalogie et de chronologie de tous les états du globe, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. 3 dln. (Leiden 1889-1893).

Stoppelaar, J.H. de, Inventaris van het oud archief der stad Middelburg 1217-1581 (Middelburg 1883). [SIM]

Strada, Famianus, Supplément à l’histoire des guerres civiles de Flandre sous Philippe II roi d’Espagne, du Père Famien Strada, et d’autres auteurs ... [door J.-F. Foppens]. 2 dln. (Amsterdam 1729).

Stroobant, Louis, ‘Les Magistrats du Grand Conseil de Malines’, Annales de l’Academie Royale d’Archéologie de Belgique 54 (1902) 432-561. [SGCM]

Strubbe, E.I. en L. Voet, De chronologie van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden in de Nederlanden (Antwerpen-Amsterdam 1960).

Studiën en Bijdragen op ’t gebied der Historische Theologie, verzameld door W. Moll en J.G. de Hoop Scheffer. 4 dln. (1870-1880).

Sturmhoefel, K., Kurfürstin Anna von Sachsen. Ein politisches und sittengeschichtliches Lebensbild aus dem XVI Jahrhundert (Halle z.j.).

Stutterheim, F.W., ‘Brief van Philips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, aan den Prins van Oranje en diens antwoord in december 1573’, in: Marnix. Protestantsche Stemmen. Maandschrift voor het Nederlandsche volk 8 (1906) 209-223. [SMSA]

Sutherland, N.M., ‘The Cardinal of Lorraine and the colloque of Poissy, 1561. A Reassessment’, Journal of Ecclesiastical History 28 (1977) 265-289.

Sutherland, N.M., ‘William of Orange and the Revolt of the Netherlands: a missing dimension’, Archiv für Reformationsgeschichte 74 (1983) 201-231.

Sutherland, N.M., Pinart, Claude, seigneur de Cramailles, secretary of state (z.p. z.j.).

Sutherland, N.M., The French Secretaries of State in the age of Catharine de Medici (Londen 1962). [SFSS]

Sutherland, N.M., The massacre of St. Bartholomew and the European conflict 1559-1572 (Londen 1973).

Sutter Fichtner, Paula, Emperor Maximilian II (New Haven 2001).

Swalue, B., Justinus van Nassau [1559-1631]. Meest naar onuitgegeven stukken (Amsterdam 1858).

Swart, K.W., ‘Willem van Oranje en de vestiging van de macht van de Nederlandse Statenvergaderingen’. [ongepubliceerde lezing in het bezit van prof. dr. H.G. Koenigsberger en in kopie bij dr. R.P. Fagel]

Swart, K.W., ‘L’Entrée en lutte de Guillaume d’Orange contre le roi d’Espagne’, in: Réflexions sur Guillaume le Taciturne (’s-Gravenhage 1984) 71-85.

Swart, K.W., ‘William the Silent’s Statecraft’, in: T. Hermans en R. Salverda, eds. From Revolt to Riches; Culture and History of the Low Countries, 1500-1700 (Londen 1993) 65-73.

Swart, K.W., William the Silent and the Revolt of the Netherlands. Publications of the Historical Association, General Series 94 (Londen 1978).

Swart, K.W., ‘Oranje en de opkomst van het Statenbewind’, Spiegel Historiael 19, 4 (1984) 195-200.

Swart, K.W., ‘Wat bewoog Willem van Oranje de strijd tegen de Spaanse overheersing aan te binden?’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 554-572.

Swart, K.W., ‘Willem de Zwijger’, in: C.A. Tamse, ed. Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis (Alphen aan den Rijn 1979) 45-82.

Swart, K.W., ‘Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand’, in: C.B. Wels e.a., ed. Vaderlands Verleden in Veelvoud. Opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500. I (’s-Gravenhage 1980) 99-132.

Swart, K.W., Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 1572-1584 (’s-Gravenhage 1994).

Sypesteyn, C.H.C.A. van, De Prinsen van Oranje in ’s-Gravenhage (’s-Gravenhage 1901).

S[omeren], J.F. v[an], ‘Depesches van Prins Willem van Oranje van de jaren 1572, 1573, 1574’, De Navorscher 47 (1897) 377-390.

S[outendam], J., ‘Archief van Delft. Twee brieven van den prins van Oranje. 1567’, Algemeene Konst- en Letterbode 73 (1861) 18. [STB]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
153 resultaten