Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00894
12-10-1951
Actoren
Aantekening
Samenvatting
De gang van zaken bij het Plan-Pflimlin.
Met het oog op het bezoek van Pflimlin informeert Van der Lee Mansholf over de stand van zaken. Op 29 maart werd het Plan-Pflimlin gezonden aan de landen van de Raad van Europa plus Oostenrijk, Portugal en Zweden met uitnodiging tot het beleggen van een ministersconferentie. Op 9 april gaf Pflimlin in een onderhoud met Mansholt te kennen dat hij een conferentie van landbouwministers gewenst achtte. Op 19 mei beantwoordde de regering officieel de Franse uitnodiging waarbij te kennen werd gegeven dat gestreefd moest worden naar samenwerking mat landen die het beginsel van een supranationaal orgaan niet konden aanvaarden, dat de conferentie een algemene conceptie van de beoogde vormen van samenwerking zou dienen te ontwerpen, en dat nadien in overleg tussen delegaties van deskundigen voorstellen moesten worden voorbereid.
Het is gewenst bij Pflimlin te informeren welke procedure de Franse regering nu wenst te volgen.