Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01119
05-11-1956
Samenvatting
Coördinatiecommissie voor Integratie, 5-11-1956.
1. Indien in de commissie geen overeenstemming wordt bereikt zullen tegengestelde standpunten in de nota voor de ministerraad worden opgenomen. Getracht wordt de beslissingen over het aantal alternatieve mogelijkheden tot een minimum te beperken.
2. T.a.v. het kapitaalverkeer is de commissie het eens dat dit voor particulieren vrij dient te zijn, voor buitenlandse overheden zal de toegang tot de binnenlandse kapitaalmarkt aan een vergunningenstelsel gebonden zijn en voor die bedrijven, waarbij de overheid een belangrijke rol speelt in de financiering zal in principe het vergunningenstelsel gelden.
3. T.a.v. het investeringsfonds gaat de commissie akkoord met een kapitaal van $ 1 mln, waarvan 20% gestort zal worden. Het niet gestorte deel zal fungeren als garantie voor de op de vrije kapitaalmarkt op te nemen leningen.
4. De commissie kan zich i.h.a. met de nota van de insttiutionele commissie verenigen. Nederland zal nog een krachtige poging doen om aan de Europese Commissie die bevoegdheden toe te kennen die zij nodig heeft oom de gemeenschappelijke markt behoorlijk te laten functioneren. T.a.v. de positie van de Assemblee zullen aan de ministerraad alternatieven worden voorgelegd.