Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag 1e vergadering van de Commissie voor het Schumanplan.
De Commissie is ingesteld om de regering van advies te dienen betreffende het Schuman-plan. Doel van de vergadering is om a.d.h.v. de door de REA goedgekeurde instructie het door Nederland in Parijs in te nemen standpunt te bespreken.
- De Nederlandse regering is van mening, dat de Hoge Autoriteit verantwoording schuldig moet zijn aan een politiek orgaan. Dit zou gevormd kunnen worden door de ministers van Buitenlandse Zaken.
- De minister van EZ acht prijsregeling noodzakelijk, daar vrije prijsvorming thans niet mogelijk is.
- Een quotaregeling kan waarschijnlijk niet worden gemist.
- De regering meent dat alles gedaan moet worden om te bevorderen dat de Britse regering haar medewerking aan het plan zal kunnen verlenen.
- Voor deelname aan het plan Schuman is een conditio sine qua non dat de uitbreiding van Hoogovens en Breedband, niet ter discussie staat.