Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01525
05-11-1959
Actoren
Verslag
Samenvatting
Kort verslag van de bijeenkomst van de EEG-landbouwministers te Rome, 5 nov. 1959.
Op deze bijeenkoms gaf Mansholt een overzicht van de door de Europese Commissie ontworpen voorstellen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hierin wordt gesteld dat de landbouw een integrerend onderdeel vormt van het gehele maatschappelijk leven, maar dat de landbouw dikwijls op sociaal en economisch niveau dreigt achter te blijven. De landbouw moet in staat worden gesteld de economische expansie van de gehele economie te volgen. Het landbouwbeleid dient gericht te zijn op het scheppen van gezonde verhoudingen in het wereldverkeer van agrarische producten en op een redelijk inkomen voor het agrarische bevolkingsdeel. De Commissie wil een gemeenschappelijke markt voor landbouwproducten creëren met een Europees prijspeil voor de belangrijkste producten. Het markt- en prijsbeleid dient gericht te zijn op evenwicht tussen productie- en afzetmogelijkheden.
Marijnen verklaarde met instemming te hebben geluisterd naar de grondbeginselen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De landbouw zal een integrerend onderdeel vormen van de gehele volkshuishouding. Met de voorstellen heeft de Commissie voldaan aan de bepaling in het Verdrag van Rome.