Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01733
11-01-1963
Samenvatting
Verslag vergadering Beperkte Groep voor Toetredingsproblemen uit de Coördinatie Commissie van 11 januari 1963.
De BG heeft van gedachten gewisseld over de vraag langs welke weg de Nederlandse delegatie de meest effectieve bijdrage zou kunnen leveren om voor de onderscheiden onderwerpen de impasse bij de onderhandelingen met Engeland te doorbreken. Van de Europese Commissie mogen voorshands geen initiatieven worden verwacht, terwijl ook de Belgische delegatie, die het voorzitterschap momenteel bekleedt, niet tot het vinden van compromissen in staat wordt geacht.
De BG meent dat de komende week het initiatief moet worden genomen voor bilateraal overleg met de Italianen, Duitsers, Belgen en Luxemburgers teneinde de standpunten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De compromissen die moeten worden voorbereid zouden aan 3 criteria moeten voldoen:
a) zij moeten voor Engeland aanvaardbaar zijn;
b) zij mogen de Gemeenschap geen schade berokkenen,
c) zij mogen niet onevenredig ten laste van één land komen.
Taktisch moet ernaar worden gestreefd dat Frankrijk in feite het enige land is dat zich tegen een bepaald voorstel verzet, zonder dat isolering van de Franse delegatie tot uitdrukking wordt gebracht. Moeilijkheid is dat ministers van verschillende lidstaten vaak omvallen in Franse richting zodra Frankrijk een minieme concessie heeft gedaan.