Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02393
12-06-1970
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4i. Vaststelling van de EEG-landbouwprijzen.
Lardinois deelt mee dat de EEG-Landbouwraad heeft besloten voor het productiejaar 1970-71 de prijzen ongewijzigd te handhaven. T.a.v. de prijsvoorstellen 1971-72 is besloten dat de nieuwe Europese Commissie tot 1 oktober de gelegenheid zal hebben om tot voorstellen te komen. Spreker heeft zich verzet tegen een koppeling van deze prijsvoorstellen aan de sociale en structurele maatregelen voor de landbouw, maar hij heeft wel ingestemd met een simultane behandeling.
Hij heeft voorts er de nadruk op gelegd dat het voor Nederland een condition sine qua non is dat alvorens over structurele maatregelen in de EEG wordt onderhandeld, een oplossing moet worden gezocht voor de concurrentievervalsende maatregelen.