Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03053
03-10-1978
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Antwoord Van Agt aan Giscard d'Estaing inzake voorstel Comité van Wijze Mannen.
Van Agt heeft met belangstelling kennisgenomen van het voorstel een commissie van drie wijze mannen in het leven te roepen voor het adviseren over de voorzieningen die nodig zijn om de EG van 12 leden doelmatig en besluitvaardig te doen functioneren. Ook het perspectief van een rechtstreeks gekozen Europees Parlement en het EMS dwingt tot bezinning over de verdere ontwikkeling van de communautaire instellingen en hun bevoegdheden. Een commissie van wijzen kan hierbij een nuttige rol spelen. Van belang is het mandaat. Daarin moet tot uitdrukking komen dat de EG de kiem zijn waaruit de Europese eenheid is ontsproten en waarop haar verdere eenheid zal berusten. De noodzakelijke aanpassingen dienen echter wel te geschieden met eerbiediging van de hoofdlijnen en institutionele beginselen van de Verdragen van Rome.
Voorts wordt erop gewezen dat onder de leden van het Comité een Nederlander zich moet bevinden.