Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03232
09-06-1980
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 9 juni 1980.
Voorbereiding Europese Raad van 12/13 juni 1980.
- Internationale monetaire problemen. De CoCo meende dat deze problematiek zich niet leende voor een regionale benadering. Zij achtte het wenselijk dat in de REZ mededeling zou worden gedaan over de vertrouwelijke besprekingen hierover in het Monetair Comité van 5 juni.
- Energie. De CoCo meende dat de suggestie van het voorzitterschap voor een studie over de financiering van het energiebeleid van de EG niet moet worden aanvaard. Dit dient te worden ontraden.
- Werkgelegenheid. De CoCo meende dat de aanbevelingen die de vakverenigingen zullen richten tot de Economische topconferentie het wenselijk maken dat de Gemeenschaper blijk van geeft zich de zeer sombere situatie op de arbeidsmarkt bewust te zijn ook al zou zij daarbij slechts kunnen teruggrijpen naar eerder gebezigde formuleringen. SoZa meende dat het bezigen van oude bewoordingen een zinloze daad was en dat nieuwe bewoordingen teveel verwachtingen zouden wekken. Dit ministerie vond het daarom beter om geen nieuwe uitspraken te doen.
- Uitspraken Giscard over Spaanse toetreding. Mocht dit op de Europese Raad ter sprake komen, dan dient Nederland zijn verontrusting uit te spreken over deze niet-gecoördineerde uitlating en de effecten voor de geloofwaardigheid van de Gemeenschap.