19/05/1626

19 - 05 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De declaratie die de afgevaardigden van HHM voor hun reis naar Oost-Friesland hebben ingediend is onderzocht en aanvaard. Elke gedeputeerde is bovendien 400 gld. toegekend en hun vier dienaren elk 25 gld. De bode van de heer Hindelopen is 16 st. per dag toegekend. Dit alles mag geen gevolgen hebben.

2 Graaf Willem van Nassau schrijft d.d. 15 mei dat de Kleefse raden een edelman genaamd Meinart Klaetz van Bontenbruch hebben vrijgelaten. Zijn soldaten hebben hem uit het Land van Gulik [Jülich] gehaald en de graaf wil hem niet laten gaan zonder uitdrukkelijke toestemming van HHM.
De RvS mag hierover beslissen.

3 De RvS moet adviseren over het verzoek van Jan van Heukelhoven. Deze voormalige majoor te Goch wil voortzetting van zijn traktement.

4 Jan de Coenen, schout te Oosterhout, verzoekt voor zijn eigen behoefte levensmiddelen te mogen halen.
Hij dient een lijst in te leveren.

5 Philippe Chevais verzoekt vergoeding van de van hem gevorderde verponding over het huis dat door de ambassadeur van Venetië wordt bewoond, alsmede van de reparaties die de ambassadeur heeft laten verrichten.
Eck en Rode zullen dit onderzoeken en vervolgens verslag doen.

6 De RvS zal beslissen over het verzoek van de zes soldaten uit Bahia de Todos os Santos die nog steeds gevangen zitten op de Voorpoort. Voor degenen die daartoe niet in staat zijn zal de Raad de kosten van de gevangenschap betalen.

7 De Admiraliteit in het Noorderkwartier zal geschreven worden per ommegaande haar advies op te sturen inzake de voor de kust van Vlaanderen bestemde roei-jachten.

8 Na nader beraad over het rekest van Johan van der Wel, mede gelet op de aanbeveling van de heren van Utrecht, is voorlopig besloten dat hij buiten kosten van de Generaliteit in de kwaliteit van generaal wordt toegevoegd aan de overige generaalmeesters van de Munt .

9 Kapitein Brucksaut zal worden teruggeschreven dat hij voorbij Lillo geen houtskool van de vijand mag laten passeren, of die nu de hertog van Borneville of iemand anders toekomt.

10 Ter vergadering voert Doublet op bevel van de RvS aan dat tot nu toe nog geen antwoord uit de provincies is verkregen over de aanvaarding van de repartitie voor de nog niet omgeslagen compagnieën ruiters en soldaten. Vandaar de vraag of de per 11 mei vervallen soldij door hem op ordonnantie van de RvS betaald dient te worden of dat de kapiteins in deze zaak verwezen moeten worden naar de provincies waaronder zij volgens de repartitie vallen.
HHM besluiten de kapiteins te verwijzen naar de provincies om aldaar hun betaling op te eisen volgens de gemaakte omslag. Decharges die al op deze maand zijn gepasseerd worden ingetrokken en nietig verklaard.
Gelderland heeft verklaard dat de RvS al eerder posten op deze provincie heeft geassigneerd ter financiering van de extraordinaris petities en dat die tot nu toe ook steeds zijn betaald. Zij kan de genoemde repartitie of een andere assignatie niet accepteren zonder daarover eerst met de RvS gesproken te hebben.

11 Namens Haga wordt uiteengezet dat een restant van 6.000 gld., bestemd voor de hernieuwing van de capitulatie, nog betaald dient te worden.
De Admiraliteit te Dokkum zal geschreven worden de betaling niet langer te vertragen.

12 De resolutie die 30 jan. is genomen over het verzoek om traktement van de weduwe van kolonel Sir Robert Henrisonne is opnieuw in behandeling genomen.
In plaats van de haar toegekende 300 gld. wordt haar, gedurende haar leven, met ingang van heden een traktement van 500 gld. per jaar toegekend.