20/08/1626

20 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ter vergadering brengen enkele gedeputeerden van de Admiraliteiten in Amsterdam en het Noorderkwartier naar voren dat de pachters van het kwart der konvooien en licenten goederen die te Amsterdam of elders in Holland zijn verlicent, in beslag nemen en deze vervolgens voor berechting naar de Admiraliteit te Dokkum brengen.
Besloten wordt de pachters en de in 's- Gravenhage aanwezige [Dokkumse] raden hierover te horen.

2 De gedeputeerden van Zeeland en Friesland hebben in de hervatting van het beraad over de verpachting van konvooien en licenten aangedrongen op beƫindiging van de pacht zodra de licenten worden heropend.
Men acht het beter de verpachting eenvoudig op de oude voet te doen. Op het hoogste bod zal 1.000 gld. worden gesteld. Het kwart van de konvooien en licenten mag worden verpacht voor hetzelfde bedrag waarop vorig jaar is afgehamerd. De gedeputeerden van de Admiraliteiten is aangezegd aanwezig te zijn bij de verpachting die de gecommitteerden van HHM ten stadhuize [in 's- Gravenhage] zullen verrichten.

3 De gedeputeerden te velde schrijven d.d. Isselburg 17 aug. dat de vier Engelse regimenten hebben verklaard tot trouwe dienst bereid te zijn tenzij zij van hun koning een ander bevel ontvangen.
Er valt geen resolutie.
Tevens verzoeken de heren te worden voorzien van geld en vragen zij de verkoop van te Nijmegen in voorraad gehouden haver te gelasten.
De RvS moet daarover beslissen en ook over het verzoek om levensmiddelen van die van Isselburg. De Admiraliteiten zal bovendien worden geschreven geen buskruit meer te laten uitvoeren.

1

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

4 Kelffken zet uiteen dat bij de voormiddag gehouden verpachting de hoogste inzet afkomstig was van Herman Henrix Block voor 436.000 gld. De gecommitteerden voelden zich echter niet gelast de pacht voor minder dan het bedrag van vorig jaar, te weten 478.000 gld., te laten gaan. Na ophanging op 486.000 gld. is afgeslagen, maar niet gemijnd voor het bedrag van de oude pacht. Inmiddels maakt Block aanspraak op de 1.000 gld. De gecommitteerden willen nu graag een besluit over hoe verder te handelen.
Block zal de 1.000 gld. worden gegarandeerd als hij bij zijn bod blijft en indien, nadat morgen om 14.00 de pacht opnieuw is opgehangen, niet door anderen voor een hoger bedrag wordt gemijnd.

5 Naar aanleiding van het laatste schrijven van HHM verklaren gecommitteerden van de Amsterdamse Admiraliteit ter vergadering niet te hebben geweten dat er uit hun ressort paarden waren uitgevoerd. Tevens overhandigen zij de staat van betalingen inzake de equipage van de vier schepen die onder L'Ermite zijn uitgezonden.
Ook verklaren zij in antwoord op een andere brief van HHM dat de door hun Admiraliteit uitgeruste twee fregatten op 9 aug. zijn uitgelopen. Elk schip is bemand met 54 personen, twee vuurmonden en vier gotelingen van metaal.
Tevens doen zij de aanbeveling Bernt Taepkens vanwege zijn verdienste opnieuw te voorzien van een passende functie.

1 De resoluties van de tweede zitting van 20 augustus 1626 zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 51.