13/04/1627

13 - 04 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De graaf van Oost-Friesland mag uit deze landen vrij van licent tweeduizend pond buskruit voor zijn burchten halen.

2 Resident Aissema wordt bericht van de bezending naar Zweden en Polen, zodat hij de koning van Denemarken van de goede bedoelingen van HHM kan overtuigen. De staatse gezanten zullen vertrouwelijke correspondentie houden met de gezanten die de koning meestuurt.

3 Govert van Eck en Servaes Allerts, voormalig konvooimeester en controleur in Tiel, hebben matiging verzocht van de door de RvS tegen hen uitgesproken vonnissen. Zij zijn uit hun ambt gezet en in het vonnis is geïnsereerd dat zij zich niet naar eed, eer en functie hebben gedragen. Deze insertie willen zij graag laten schrappen of anders willen zij een akte dat de straf hun eer intact laat.
HHM geven dit voor advies aan de RvS.

4 De gezamenlijke zeevarenden die hebben gediend op de oorlogsschepen van de kapiteins Moins en Lidekercken, verzoeken hun aandeel te krijgen in de buit van de schepen De Peerle, De Eenhoorn en De Twaelff Apostelen. Zij hebben deze bij Spanje helpen veroveren en in Amsterdam opgebracht.
HHM geven het verzoek aan de Admiraliteit te Amsterdam. Het College moet de supplianten hun aandeel in de tot rechtmatige buit verklaarde goederen geven.

5 Sir Jean Proud, luitenant-kolonel van kolonel Morgan, verzoekt betaling van zijn traktement gedurende zijn verlof.
HHM laten de suppliant behandelen conform de bestaande regeling.

6 Het stadsbestuur van Nijmegen verzoekt schriftelijk de betaling van de compagnie├źn van kapitein Durfort. Deze zijn nu vier maanden achterstallig.
De RvS zal hierover beslissen.

7 De Gedeputeerden van het Kwartier van Nijmegen verzoeken verrekening van 1.144 gld. 13 st. uitgegeven voor het herstel van een afgebrande redoute. De RvS heeft hiertegen bezwaar gemaakt.
HHM vragen hierover advies aan de Raad.
HHM lezen het op 1 april opgestelde advies van de RvS over de op van 17 okt. 1626 ingediende remonstrantie van de Gedeputeerden van het Kwartier van Nijmegen. Hoewel het kwartier Nijmegen sinds enige tijd grote schade ondervindt door inkwartieringen en doortochten van het leger, wordt het verzoek tot kwijtschelding of vergoeding niet gehonoreerd. Dit zou te grote gevolgen hebben omdat andere provincies dan soortgelijke verzoeken kunnen doen. Wel is door verlaging van de quote van Gelderland op deze ongemakken gelet.
HHM nemen hierover nog geen besluit.

8 De RvS adviseert over het op 8 april ingediende verzoek van Guilielmus Douglas. Indien zijn uitvinding nuttig en uitvoerbaar wordt geacht, zou hem de premie van 5.000 gld. dienen te worden gegeven.
HHM gaan hier niet op in, maar besluiten Douglas wel octrooi te verlenen.

9 Overste Ketler heeft HHM verzocht hun gezanten te gelasten zijn kwestie van schadeloosstelling bij de keurvorst van Brandenburg onder de aandacht te brengen.
HHM gaan hiermee akkoord. De instructie van de gezanten zal op dit punt worden aangevuld zodat Ketler wordt tevredengesteld.

10 Naar aanleiding van het verzoek van Hendrick Hendrixen van Meppen vragen HHM agent Van der Veecken om aan Borken te schrijven dat de suppliant wordt tevredengesteld.

11 Aangezien de leidekker Geurt Janssen niet conform de resolutie van 11 jan. heeft gedupliceerd, verzoeken schout, burgemeesters, schepenen en raden van Grave hem van dit recht vervallen te verklaren.
HHM gaan akkoord omdat de leidekker conform de aanzegging binnen veertien dagen dupliek had moeten geven.

12 Inzake de kwestie van het door Calandrini aangeboden Engels geschut blijven HHM bij hun resolutie van 3 april.

13 Dionijs de Guise, koopman te Duinkerke, krijgt paspoort om naar Roosendaal te komen voor zijn zaken en daarna terug te keren.