30/12/1627

30 - 12 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De gedeputeerden van Holland hebben overlegd met de Gecommitteerde Raden van deze provincie over het op 24 dec. door hen opgeschorte punt van de herziening van de vacaties en fooien waarom door de gecommitteerden van de Admiraliteit te Rotterdam is verzocht. De heren verklaren ermee te kunnen instemmen dat aan de raden ter Admiraliteit boven schuit- en wagenvrachten dienstreizen worden vergoed à 4 gld. per dag, voor een bode of ordinaris dienaar die hem vergezeld 20 st. per dag voor eten en drinken en 15 st. aan salaris wanneer het een bode en geen ordinaris bij zijn heer inwonende dienaar betreft. De fooien moeten in redelijkheid worden betaald.
HHM conformeren zich aan dit advies. Indien drie of vier heren met een bode reizen, wordt voor deze bode eenmalig 20 st. aan eten en drinken en 15 st. aan salaris betaald. Indien zij reizen zonder bode of ordinaris dienaar, ontvangen zij elk slechts 4 gld. Zowel de Admiraliteiten als die van de Generaliteitsrekenkamer moeten zich bij het afhoren van de rekeningen hiernaar richten.

2 Op nader aandringen van Dirck de Swart verwijzen HHM de zaak voor een beslissing naar de RvS.

3 In een rekest meldt Dirck Heuft, koopman wonend te Dordrecht, dat de knechten die hij tegen grote kosten uit Aken [Aachen] hierheen heeft gehaald voor de koperbewerking, door een kapitein van dit voornemen zijn afgebracht. Heuft verzoekt HHM om hen weer uit de compagnieën te mogen halen, waar hij ze ook te land of te water zal vinden.
Dit rekest gaat naar de RvS voor een besluit.

4 Op het verzoek van Joost Willemsen Nieukercken, koopman te Amsterdam, wordt nogmaals geschreven aan de koning van Zweden om restitutie van zijn haring of de opbrengst hiervan. Dit is hem door de koning toegewezen, maar de admiraal van Zweden houdt dit op.

5 Brasser zou graag weten of hij te Hamburg de hoeveelheid lont zal laten inkopen die nog ontbreekt aan de lijst omdat het hier te lande niet te verkrijgen was.
HHM machtigen hem het lont te Glückstadt te doen leveren.

6 [Govert] Brasser compareert om HHM te berichten over de inspanningen van zijn broer Joost Brasser inzake het bezorgen en inkopen van levensmiddelen en wapens bestemd voor Glückstadt. Hij zegt dat hij door commies Kien rogge heeft laten kopen, maar twintig last minder, omdat Kien twijfelde aan de houdbaarheid ervan. Ook heeft hij de wapens gekocht, te inspecteren door de staat. Dit is gebeurd door een persoon (hem door Bockwolt bezorgd) die daarin deskundig is en dit meestal doet. Deze heeft de wapens in orde bevonden en ze van het wapen van Amsterdam voorzien. Hij biedt aan deze persoon hierheen te laten komen of om diens schriftelijke verklaring op te sturen.
HHM zullen dit overleggen met de RvS. De Raad mag besluiten of hij hem ook zelf wil horen.

7 HHM blijven bij hun eerdere afwijzing van het verzoek van Joseph Pallache om zijn zoon David een vergoeding te geven.

8 Meegedeeld wordt dat de Kleefse raden willen doorgaan met de afdanking van de compagnie ruiters van ritmeester Zoppenbroeck en de reductie van de compagnie van ritmeester Gent tot vijftig of zestig koppen, zoals zij eerder aankondigden in hun op 3 nov. ontvangen brieven.
De RvS moet adviseren op deze hem gegeven brief. Ondertussen zal aan de raden geschreven worden hun voornemen op te schorten omdat dit in strijd is met de alliantie, tenzij na onderzoek van deze zaak met algemene instemming anders wordt besloten. Van deze brief zal een duplicaat worden gezonden aan de ritmeesters zodat deze de mening van HHM hierover kennen, om zich hiernaar te kunnen richten.

9 Een brief van Carl van Cracou d.d. Helseneur [Helsingør] 13, 18 en 20 nov. behoeft geen resolutie.

10 Een brief van de markgraaf van Baden d.d. Enkhuizen 14/24 dec. met het bericht van zijn aankomst in Enkhuizen behoeft geen resolutie.

11 Sir Henrij Careuw dringt nogmaals aan op betaling van het gedurende zijn absentie vervallen traktement.
HHM blijven bij hun afwijzing van 8 juli.

12 Een brief met berichten van resident Aissema d.d. Hamburg 1 dec. vereist geen resolutie.

13 HHM keuren de conceptbrief goed, waartoe gisteren is besloten. Deze is gericht aan de Staten van Gelderland betreffende het slechten van de fortificaties van Doetinchem en Lochem.
De gedeputeerden van Gelderland verklaren over deze zaak geen last te hebben en met het slechten niet te kunnen instemmen zonder hun principalen hierover te raadplegen.

14 In een rekest klagen de pachters van het kwart dat de Admiraliteit te Rotterdam niet vonnist conform de plakkaten. Zij heeft partijen vrijgesproken wanneer deze op fraude waren betrapt of heeft gratie gegeven tot grote schade van de pachters. De pachters verzoeken HHM daarom het op 20 dec. gewezen vonnis te herzien. Daarin heeft het College Dirck Willemsen van den Grave vrijgesproken van wie drie zakken wol samen met negen andere zakken waren aangehaald, omdat zij voor maar zeshonderd pond waren aangegeven terwijl ze ruim tweeduizend pond wogen. Bovendien werd er nog wat tin in een van de zakken aangetroffen. Van de Graeff is slechts veroordeeld tot een boete van 18 gld. De supplianten vrezen dat hetzelfde zal gebeuren met de resterende negen balen.
HHM zullen ernstig aan de Admiraliteit schrijven en haar gelasten hun te informeren en tevreden te stellen. Zij mogen de andere balen slechts vrijgeven na hierover te hebben bericht.

15 In een rekest verklaren de pachters dat het in het belang van het land is de licenten op Calais op de lijst van vijandelijk licent te houden, dat over de goederen naar de dorpen van de Meierij van 's-Hertogenbosch Bosch' licent betaald moet worden en dat de goederen naar de Langstraat te Geertruidenberg gevisiteerd moeten worden.
De gedeputeerden van Holland dupliceren het rekest om deze zaak nader te kunnen bestuderen.

16 Paulus du Prijs, koopman te Amsterdam, verzoekt HHM om een verklaring. Aangezien enkele burgers van Wolfenbüttel 8 à 10.000 rijksdaalder aan het garnizoen in de stad zullen voorschieten wil hij weten of HHM dit bedrag uit het subsidie aan Denemarken zullen betalen.
HHM zullen dit bespreken met resident Vosbergen.

17 Op het verzoek van Herman van Middelcoop om betaling van een half jaar huishuur à 1.400 gld. per jaar, vervallen op 1 nov., wordt ordonnantie gepasseerd op commies Verhaer als ontvanger-generaal van het recht van de paspoorten.

18 In een memorie verzoekt de Generaliteitsrekenkamer Gelderland , Overijssel en Drenthe de resolutie van 13 dec. betreffende de declaraties toe te zenden en de RvS dit te berichten.
HHM besluiten de retroacta na te zien en een eenparige voet vast te stellen, die elke provincie dient aan te houden.

19 HHM lezen het advies van de Admiraliteit te Amsterdam op het haar op 7 okt. ter hand gestelde verzoek van de Amsterdamse koopman Cornelis Maertens. Zij meent dat hem de uitvoer van vier- à vijfhonderdduizend pond zwavel moet worden toegestaan.
HHM wijzen het verzoek desondanks af.