26/05/1628

26 - 05 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Conform het op 25 mei opgestelde advies van de RvS stemmen HHM in met het verzoek van de burgemeesters, schepenen en ingezetenen van Zevenbergen.

2 Conform het op 25 mei opgestelde advies van de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteit te Rotterdam stemmen HHM in met het verzoek van de ingezetenen van Waalwijk om enkele duizenden kaseien te mogen invoeren voor de reparatie van hun straten. Wel moeten zij de twaalfde penning als licent betalen.

3 Abraham Jansz. Wens, werkmeester, verzoekt opnieuw de RvS te gelasten zijn ordonnanties à 12.000 gld. te betalen: de helft contant en de andere helft in obligaties.
HHM gaan hiermee vooralsnog niet akkoord.

4 Jan Anthonisz. van Rijssel c.s. verzoeken consent en paspoort om elf hoed kalk, vierhonderdzestig revelaars, driehonderdveertig kapravens, dertig gezaagde houtdelen, zestig zolderribben en vijfduizend dekbanden te mogen vervoeren naar Princenhage. Het hout wordt gebruikt voor het herstel van hun vervallen huizen.
HHM geven het rekest voor advies aan de RvS.

5 HHM stemmen in met de uitvoer van twee hengsten naar Engeland door baron Monschau of zijn lasthebber mits 's lands belasting wordt betaald.

6 Het verzoek van de vier dienaren van Pieter Aertsz. van Braeckel, geweldige provoost van de Admiraliteit te Amsterdam, om 12 in plaats van 15 gld. per maand te verdienen, geven HHM voor advies aan de Generaliteitsrekenkamer .

7 HHM wijzen het verzoek af van de kinderen en erfgenamen van Paschasius Baers om betaling van 125 gld. voor een kwartaal traktement van het jaar waarin hun vader is overleden.

8 Een brief van ambassadeur Carlaton d.d. Brielle 15/25 behoeft geen resolutie.

9 Met het verzoek van kapitein Theophile Thibaut om genoegdoening voor het ontnemen van zeven van zijn gevangenen kunnen HHM niet instemmen. Zij verwijzen Thibaut naar de Staten van Zeeland .

10 Baudewyn Hackius verzoekt Anny Vosch te gelasten op een neutrale plaats met hem af te rekenen in het bijzijn van de ontvangers met hun pachtregisters. Daartoe dienen plaats en tijd te worden genoemd en moeten HHM uitdrukkelijk beide partijen gelasten deze na te komen.
Voordat HHM hierover besluiten moeten Beveren en Oenema de suppliant ontbieden en overhalen zich voor de liquidatie met een vrijgeleide tot de Staten van Friesland te wenden.

11 HHM lezen het op 25 mei opgestelde advies van de RvS over het verzoek van Frans, baron van Spieringh aangaande het uitstel en afstel van de executies op het Land van Gulik [Jülich] en Berg en het ontslag van de gevangen Ritz.
HHM nemen hierover geen besluit zonder overleg met de Admiraliteit te Amsterdam dat het geld met rente heeft geleend. Zij moet aangeven waarom de executie zou moeten plaatsvinden.

12 HHM lezen de door de secretaris van de ambassadeur van Frankrijk ingediende memorie om de vier door de heer Loopes in Amsterdam gekochte schepen te mogen uitvoeren.
Conform eerdere resolutie weigeren HHM dit verzoek omdat het land in de huidige situatie de schepen niet kan missen.

13 Adriaen Mainleville, luitenant van de compagnie van Rouillac, verzoekt terugbetaling van het door hem betaalde konvooi voor twee naar Frankrijk uit te voeren paarden.
HHM laten de Admiraliteit te Rotterdam hierover besluiten.

14 Het verzoek van Jacobus Stollaert om octrooi voor 25 jaar alleenrecht op het maken van salpeter wijzen HHM af.

15 Commies Verhaer verzoekt HHM een beslissing te nemen inzake het voldoen van de rekening voor de onder Leermite uitgevaren Nassause vloot.
HHM stellen Dirck van Bleiswijk in plaats van de afwezige Brouchoven.

16 HHM vragen of de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges de beraamde regeling en verdeling van de verdediging van de zee afdoende achten. Indien de vijand op zee een verbond met anderen sluit, zouden de voor het kruisen van het Nauw van Calais tot de Maas en daarvandaan tot Texel, Het Vlie en verder tot Flamborough Head bestemde eskaders elk met nog een oorlogsschip moeten worden uitgebreid, antwoorden zij. De eskaders voor het kruisen van Texel en Het Vlie tot het Rif van Skagen en Noorwegen zouden met twee schepen moeten worden versterkt. Daartoe zouden vier van de voor de kust van Vlaanderen bestemde schepen kunnen worden gebruikt, tenzij dit nadelig voor het land is.
Z.Exc. was het echter niet eens met dit voorstel. Hij heeft erop aangedrongen de schepen volgens de vastgestelde regeling op zee te brengen.
Voorlopig nemen HHM hierover geen besluit.

17 Gerestein en Schaffert moeten de door de erfgenamen van Moij Lambrecht ingediende stukken over hun aanspraken op het land nader onderzoeken en erover adviseren.

18 De Bewindhebbers van de WIC compareren. Krachtens het eerste, tweede, 42ste en 43ste artikel van hun octrooi vragen zij het beheer van de buit van een schip. Hiertoe dient een door de bewindhebbers Galeyn ten Haeff, Albert Koenraets, Rombout Jacobsen, Philips Doublet en Jacob Hamel ondertekende verklaring.1Het schip van hun Compagnie dat de kolonisten van burgemeester De Moor heeft overgebracht, heeft de prijs ter hoogte van Lissabon veroverd en naar Zeeland gebracht. Daar heeft de Admiraliteit het in beslag genomen en de lading in pakhuizen opgeslagen.
HHM geven de aangehaalde artikelen en de uiteenzetting van de bewindhebbers voor advies aan de afgevaardigden van de Admiraliteit in Zeeland.

19 De heren van Utrecht verklaren dat hun lastgevers na alle andere provincies instemmen met de op 20 mei aan de VOC toegezegde huur, equipage en bemanning van tien goede schepen.

1 De verklaring is geïnsereerd in S.G. 3187.