07/08/1628

07 - 08 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM vragen de binnengekomen gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier conform de gisteren genomen resolutie iemand af te vaardigen naar hun College. Deze moet conform de resolutie van 7 juli regelen dat de proviand zo spoedig mogelijk aan boord van de oorlogsschepen langs de kust wordt gebracht. Aanstaande donderdag moeten de gedeputeerden berichten over hun verrichtingen.
De gedeputeerden antwoorden al iemand naar hun College te hebben gestuurd. Zij zeggen zeker te weten dat HHM tevreden zullen zijn wanneer deze is teruggekomen.
Aangezien de andere afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges zijn vertrokken, gelasten HHM hun schriftelijk binnen zes dagen over hun verrichtingen terug te schrijven.

2 In een rekest melden de kapiteins Aiguebere, Moulouet en La Grandiere dat ontvanger-generaal Doublet de drie conform de resolutie van 4 aug. aan hen toegezegde leningen heeft geweigerd te betalen.
Hoewel de hierover gehoorde ontvanger beweert hiertoe geen geld in kas te hebben, raden HHM hem ten zeerste aan de leningen te betalen.

3 Naar aanleiding van het op 3 aug. genomen besluit over de brief van de Gecommitteerde Raden van Zeeland van 31 juli brengen HHM hun afgevaardigden in Friesland op de hoogte van de weigering van de Gecommitteerde Raden om de Staten van Zeeland bijeen te roepen en van hun motivering daarvoor. Zij kunnen deze informatie gebruiken indien dit nodig zal zijn.

4 Willem Taets van Amerongen, heer van Giessenborch, verzoekt zijn geschil met ene Gysbrecht Leendertsz., schipper uit Vlissingen, te verwijzen naar het gerecht van de stad Utrecht, zijn competente rechter.
HHM verklaren over deze zaak hier geen beslissing te kunnen nemen.

5 Een brief van orateur Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 10 juni behoeft geen resolutie.

6 Kerst Adriaen Snoijs, schipper en inwoner van Leur onder Etten in de Baronie van Breda, verzoekt voor het herstel van zijn huis vier hoed kalk en drieduizend stenen te mogen uitvoeren.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

7 Kapitein Hans Houge vraagt om in dienst van HHM nu of binnen vijf à zes maanden duizend goed uitgeruste en strijdbare ruiters of dragonders of duizend musketiers te mogen lichten, zonder er voordeel van te hebben voordat deze zijn gemonsterd.
HHM houden de suppliant aanbevolen boven anderen wanneer zij de aangeboden soldaten nodig zullen hebben.

8 Hertevelt bericht dat de ontvanger geen geld zegt te hebben om Abraham Jansz. Wens te betalen in mindering van zijn tegoed voor de aangenomen werken in het fort bij Steenbergen.
Voor deze keer laten HHM de zaak hierbij.

9 Johannes Retzer schrijft d.d. Emmerik 30 juli dat de keurvorstelijke raden en ontvanger Onckel hem niet toelaten als controleur van de contributies in het Land van Kleef et cetera. Daarnaast weigert de ontvanger geld te geven voor de betaling en uitbreiding van de compagnie van Zoppenbroeck, noch Retzer vooraf in te lichten over het innen van het contributiegeld, zodat Retzer genoodzaakt is om in Emmerik [Emmerich] te gaan wonen. Ten slotte wil hij een traktement krijgen.
HHM geven de brief voor advies aan de RvS.

10 HHM lezen het advies van Aelbertsz. over de door hem en Antwerpen gehouden besprekingen met de Bewindhebbers van de VOC te Amsterdam en de opnemers van de 21-jarige rekening, conform de daarbij opgetekende notulen, de ondertekende mededelingen van de Amsterdamse opnemers en de daaropvolgende verklaringen van de opnemers van Zeeland en Hoorn. Tevens leest men de resolutie van 20 maart 1625 en de afrekening van 1608.
Krachtens de op de vergadering van 19 april in Amsterdam gemaakte notulen en hun daaropvolgende resolutie van 30 juni laten HHM de besprekingen over de 21-jarige rekening voorlopig voortzetten. De afrekening moet gebeuren ten overstaan van hun afgevaardigden, zoals op aanplakbiljetten in juli is bekendgemaakt, en op de navolgende manier. De opnemers moeten hun besprekingen en openbare voorlezing voortzetten, de stukken blijven aantekenen en bespreken en de geldvoorraad tellen tot 1619, zoals in 1608 is gebeurd. Wel mogen de opnemers bij het sluiten van de 21-jarige rekening naar eigen inzicht clausules en protestaties opstellen. De balans en het laatste overzicht van de 21-jarige rekening, de door de opnemers opgestelde loquaturs en de oplossingen van de Bewindhebbers daarvoor, de daarvan gemaakte notulen (waarvan de opnemers conform eerdere resumptie een kopie hebben ontvangen) en de door HHM besloten punten moeten in het boek genummerd 'E' worden geregistreerd. Daarvan hoeft geen openbare voorlezing te worden gedaan, zoals bij het aantekenen en optellen van de kas dient te geschieden. Als dit is gebeurd, kan de definitieve afrekening worden opgesteld. Net als in 1608 moet deze in aanwezigheid van de commissarissen van HHM worden ondertekend. HHM verzoeken deze hiertoe voor 19 aug. naar Amsterdam terug te keren. Zij moeten de Bewindhebbers en opnemers daar gelasten zich hieraan te houden.
Verder laten HHM de opnemers in Zeeland op de vastgestelde datum voor bovenstaande doeleinden in Amsterdam zijn. Bij eventuele afwezigheid van hen zullen de besprekingen en het sluiten van de rekeningen echter worden voortgezet.
Ook gelasten HHM de Bewindhebbers om Aert Gyssels op de vastgestelde dag te ontbieden. Indien de Amsterdamse opnemers Volchart van Aijtha en Daniel Godyn en de opnemers van Zeeland afwezig zijn bij de besprekingen en afrekening, zoals zij onlangs waren, dan machtigen HHM Jan Houchepied en Aert Gysels om dit af te handelen. Als ook zij weigeren, zullen de afgevaardigden van HHM hiertoe een andere geschikte persoon inzetten.

11 Op het namens agent Carlaton door de president gedane voorstel verzoeken HHM de RvS om de gereduceerde Engelsen van Morgan zo spoedig mogelijk te laten monsteren. In dat geval moet de krijgsmacht van HHM echter tegelijkertijd in de garnizoensplaatsen van de Engelsen worden gemonsterd.

12 De aannemers van het uitdiepen van de IJssel verzoeken ontvanger-generaal Doublet te gelasten de door hen verantwoorde 20.000 gld. met hen af te rekenen. Ook dient Doublet opdracht te krijgen om voor de betaling van hun tekorten bij het sluiten van de rekening goede ordonnanties van andere gebouwde werken aan te nemen.
HHM wachten de komst af van de ontboden Opten Oort en zullen hem laten betalen conform eerdere resoluties.

13 HHM arresteren het concept van het plakkaat tegen door Emden geslagen florijnen of 28-stuiverpenningen. Deze bleken na onderzoek slechts 24 st. waard te zijn.
1

1 Het plakkaat is opgenomen in: Groot placaet-boek I, kol. 2966.