09/01/1629

09 - 01 - 1629

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De president 2 deelt mee dat de generaalmeesters van de Munt bedenkingen hebben tegen het maken van daalders van 28 st. Ze wilden hierover eerst duidelijkheid hebben. HHM bespreken de schade die daaruit voor het land kan voortvloeien. Holland wijst op de grote aantallen duiten uit Overijssel die in deze provincie worden ingevoerd.
HHM geven generaalmeester Van der Meiden de opdracht naar Overijssel te reizen op dezelfde instructie als bij een eerdere gelegenheid, om de stempels van deze daalders en duiten van zowel de munt van Overijssel als die van Kampen, in te trekken. HHM geven hem brieven hierover mee.

2 Henrick Cannarts, adelborst in de garde van Z.Exc., verzoekt om in plaats van de doorbetaling van het loon van 12 gld. per veertig dagen dat hij en zijn onlangs overleden vader Tielman Cannarts genieten, hem een flinke som geld ineens te geven voor de goede diensten aan het land van hem en zijn vader.
Dit verzoek gaat voor een positief besluit naar de RvS.

3 Maria van Giffen, weduwe van Bartholomeus Snellen, voormalig burgemeester van Breda, Jan Janssen Crillaerts, Jacob Wachtmans en andere uitgeweken burgers van Breda verzoeken om de terugbetaling van het door hen tijdens het beleg van hun stad voorgeschoten geld ten bedrage van 23.470 gld. met de rente.
HHM sturen het verzoek naar de RvS voor advies.

4 Gerrit Dircxsz. Gorter uit Alkmaar verzoekt om een octrooi voor een door hem ontworpen nieuw type gortmolen. Zijn ontwerp laat niet alleen toe gort te malen, maar tevens het zaad te winnen en te stoven zonder menselijke arbeid.
HHM wijzen het verzoek om goede redenen af.

5 De voormalige rechters en raadsleden van Amboina [Ambon] vragen, nu de gedeputeerden van de VOC op het punt staan naar Engeland te vertrekken, de afhandeling van hun zaak door gedelegeerde rechters niet langer uit te stellen. De supplianten zijn inmiddels radeloos.
Het beraad hierover wordt opgeschort totdat de gedeputeerden van HHM de stukken van Speult hebben onderzocht en hierover is gerapporteerd.

6 Geertruijt van Woesthuijsen, weduwe van Cornelis van Hastenburch die als sergeant-majoor in het leger van de koning van Denemarken diende, verzoekt HHM haar uit de 20.000 gld. die Laurens van Meulengraeff op assignatie van de koning van Denemarken van HHM zal ontvangen, 381 rijksdaalder te betalen voor een restcedel die de koning aan haar man had gegeven, en die door stadhouder Frans Rantsou op Meulengraeff is geassigneerd.
HHM wijzen het verzoek af.

7 Ingenieur Christoffel Taelhamer uit Linz in Opperoostenrijk verzoekt om reisgeld om in dienst te kunnen treden van de koning van Zweden.
Dit wordt afgewezen.

8 De Gecommitteerde Raden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier te Hoorn nomineren in een brief d.d. 4 jan. als opvolger voor de overleden fiscaal Pieter Boelisz., ten eerste mr. Pieter Crap, die dit ambt conform de resolutie van HHM al tijdelijk vervulde, en secretaris Jan van Neck. Burgemeesters en raden van Hoorn bevelen d.d. 5 jan. Crap aan.
HHM benoemen Crap.

9 HHM geven de weduwe van Hillebrant Jacobsen de opdracht om de verklaring van de koning van Frankrijk over de inname van La Rochelle te drukken, zodat de geïnteresseerde inwoners van de Republiek daarvan kennis kunnen nemen.

10 HHM verlenen conform de resolutie d.d. 5 jan. predikant Antonius Walaeus, Festus Hommius en Jacobus Rolandus ordonnantie voor een jaar loon, vervallen op 1 nov. 1628.

11 Paul de Willem en Cornelis van Leeuwen verzoeken HHM opdracht te geven tot de betaling van de helft van 107.000 gld., die de ontvanger-generaal al in november 1628 had moeten betalen.
HHM zullen de ontvanger-generaal ontbieden om over deze betaling te spreken.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 54. Zowel in S.G. 54 als in S.G. 3188 ontbreekt de presentielijst.
2 Het presidentschap was deze week in handen van Gelderland . Waarschijnlijk was Eck president.