08/06/1628

08 - 06 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op verzoek van de heer Drouart verlenen HHM hem en zijn dienaren paspoort om naar Frankrijk te vertrekken, mits betalende [...] 1.

2 HHM depĂȘcheren ordonnantie van 852 gld. 13 st. voor de door hun afgevaardigden op reis langs de IJssel gemaakte onkosten.

3 HHM nemen geen besluit op een brief van Dirck Mulert d.d. Gennep 31 mei.

4 Op verzoek van Symon van Poelenburch c.s. verlenen HHM hun voorschrijven aan de koning van Denemarken om met Hollandse schepen vier- Ă  vijfhonderd last rogge van Pommeren naar de Republiek te voeren.

5 Brederode stuurt d.d. Bazel 5/15 mei zijn declaratie voor tussen 31 maart 1627 en 31 maart 1628 gemaakte ordinaris en extraordinaris onkosten.
HHM geven de declaratie aan thesaurier-generaal Van Goch. Hij moet deze onderzoeken en erover berichten.

6 Landmeter Jacob Vleugels verzoekt een akte om als ordinaris ingenieur te worden toegelaten en betaald.
HHM geven het rekest aan de RvS om erover te beslissen.

7 De burgemeesters van Naarden verzoeken terugbetaling van de door hen aan de troepen van Morgan verstrekte 358 pond en maatregelen voor het verdere onderhoud van de soldaten.
HHM schrijven hierover opnieuw aan Philippe Calandrini. Hij moet de terugbetaling en de verdere betaling voor het onderhoud regelen.

8 HHM ontvangen een brief met bijlage d.d. Goch 25 mei en lezen het rekest van Henrich Gillis, burger en inwoner van Amsterdam. Gillis klaagt geen genoegdoening te krijgen van de Elschaten [de erfgenamen van Willem Elschaden], burgers van Goch. Hij vraagt toestemming en machtiging om een Amsterdam of Haarlem bezoekende magistraat of burger van Goch te mogen arresteren opdat hij genoegdoening kan krijgen.
HHM geven de documenten en retroacta over deze zaak aan de RvS. De Raad moet het verdrag hierover nakijken en advies uitbrengen.

9 Diderick van Halewyn, commissaris-generaal van de legerschepen, verzoekt zoveel scheepsvoorraad en munitie te krijgen als nodig is in dienst van het land en tot betere beveiliging van de huidige schepen.
HHM gelasten de Admiraliteit te Rotterdam de suppliant evenveel scheepsbenodigdheden en munitie te leveren als hem in eerdere jaren is toegezegd.

10 Op verzoek van Pieter Jansz. van den Brouck verlenen HHM hem voorschrijven aan de Admiraliteit te Rotterdam opdat hij genomineerd wordt als kapitein in plaats van de overleden Pieter Lieffkint.

11 Na door Bruininx en Clant bericht te zijn over de zaak van schipper Juriaen Jansz. laten HHM deze kwestie rusten totdat hij nadere instantie doet.

12 Namens de burgemeesters en regeerders van Enkhuizen bericht Bruinincx geen geschikt schip voor de Grote Visserij te hebben kunnen huren, waarmee HHM op 23 mei voor vijf maanden hebben ingestemd. Hierdoor zullen zij een schip moeten kopen. De stadsbestuurders stellen voor deze koop aan HHM over te laten of de huur van het land te ontvangen conform wat een ander schip van dezelfde grootte maandelijks opbrengt. Het land moet dan wel het risico dragen van kaap of vernietiging door de vijand.
HHM vragen de Admiraliteit in het Noorderkwartier te berichten hoeveel het gekochte schip met equipage maandelijks hoort op te brengen wanneer het land het risico draagt. Zij moet het schip met geschut, want, kabels, ankers en touwen nauwkeurig laten taxeren en daarover zo spoedig mogelijk berichten.

13 In een remonstrantie klaagt de Kleefse regering dat commandant Mulart de korenzolders van de keurvorst in Gennep heeft gesloten. Tot nog toe houdt Mulart de zolders verzegeld. De remonstranten verzoeken HHM de commandant opdracht te geven de zolders weer te openen en het gebruik aan de keurvorstelijke dienaren toe te staan.
Daarnaast lezen HHM een remonstrantie waarin de Kleefse regering klaagt dat de commandant een groot aantal van de mooiste bomen in het woud heeft laten omhakken. Deze zijn niet gebruikt voor de werken van Gennep en Ravenstein maar in zijn voordeel verkocht en overgedragen aan schippers en andere lieden. Verder heeft de commandant in zijn brief de wouddienaren van de keurvorst voor de aanbestede werken van Gennep gelast te leveren: vierhonderd vim lang rijshout en een voorraad van driehonderd vim rijshout - te gebruiken bij de belegering -, vierduizend "storm aken", 52.000 handpalen en dertig vim "eergerden". Daarbij is vastgesteld dat zij dit hout binnen veertien dagen gereed moeten hebben en naar Gennep vervoeren. De Kleefse regering verzoekt HHM hiervoor een regeling te treffen en de commandant ernstig te gelasten voortaan geen hout meer te laten hakken zonder haar daarvan op de hoogte te stellen.
HHM geven beide remonstranties voor advies aan de RvS. De Raad moet berichten waarom er in strijd met het verdrag met de keurvorst opdracht is gegeven hout te hakken.

14 Thyman van Wede uit Utrecht, voormalig kapitein van een compagnie waardgelders in dienst van het land, heeft wegens zijn dienst 2.239 pond tegoed. Hij verzoekt assignatie op de Staten van Utrecht om in mindering op hun consenten zijn achterstallige geld te ontvangen.
HHM laten de RvS de suppliant voldoen uit het door Friesland op te brengen geld voor de betaling van de waardgelders.

15 De aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges compareren. Zij hebben commies Age Floris gehoord over de hem belastende documenten maar hebben niet bevonden dat hij tegen zijn instructie heeft gehandeld. Zij menen dat men hem zou moeten laten gaan.
HHM sluiten zich hierbij aan.

16 De aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten verzoeken binnenkort voor een reces of permanent te mogen vertrekken. Ook moeten HHM regelen dat de voor de bezetting van de kust bestemde kruisers en schepen conform de regeling met dertig in plaats van twintig soldaten worden bemand.
HHM bespreken dit met Z.Exc.

17 De afgevaardigden van de Admiraliteit te Amsterdam dienen de in hun College gemaakte notulen in over de twee in Langesund veroverde schepen. Tevens verklaren zij dat in deze zaak geen vonnis is gewezen.

18 De afgevaardigden van de Admiraliteit te Amsterdam verklaren dat hun College erg weinig metalen geschut heeft. Ten dele komt dit omdat de Admiraliteit veel geschut heeft verloren en ten dele omdat zij enkele stukken heeft verschaft aan de op buitenlandse reizen gestuurde schepen. De afgevaardigden verzoeken het College een groot aantal stukken metalen geschut en een aanzienlijk bedrag te geven zodat de opgelegde equipage behoorlijk kan geschieden.
HHM laten de afgevaardigden een lijst opstellen met al het uitgeleende of voor buitenlandse reizen verschafte geschut. HHM verstrekken het geld zodra dit door de provincies is opgebracht.

19 De heren van Holland stellen voor tot nadere verheldering van de op 31 dec. 1627 genomen resolutie een vaste voet te beramen. Daarop moeten in alle provincies de soldij en het kostgeld van de kapiteins en matrozen en het kostgeld van de op de voor de kust van Vlaanderen en de beveiliging van Het Kanaal en de Noordzee bestemde 35 oorlogsschepen, vijf jachten en vijf fregatten dienende soldaten worden betaald. Dit geldt ook voor de betaling van de solliciteurs die de kapiteins van de schepen in iedere provincie hun geld laten innen.
HHM laten de provincies bij het uitvaren van de schepen conform de akten van de Admiraliteitscolleges met de namen van de kapiteins en de kwaliteit van het schip volgens de daarvoor opgestelde repartitie de soldij en het kostgeld betalen. Tijdens de reis zal de betaling op dezelfde manier worden voortgezet. Derhalve moeten de kapiteins of hun solliciteurs bij hun terugkomst hun bij vertrek en terugkeer gesloten monsterrollen inleveren bij hun betaalheren om deze met hen te liquideren en eventuele defecten te zuiveren. Voor de gages van de solliciteurs krijgen de kapiteins op hun monstering 12 gld. per korte maand betaald, hetgeen de kapiteins te land tijdens herenmaanden ontvangen.

20 Op aanbeveling van Noortwijck verlenen HHM Lysbeth Galle en haar gezelschap gratis paspoort.

1 De rest van de zin is weggelaten.