20/06/1628

20 - 06 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Zes en een halve compagnie van de op Zeeland gerepartieerde oude Fransen hebben ruim vijf maanden soldij tegoed. Zij dringen ernstig aan op betaling.
HHM verzoeken de Staten van Zeeland de Fransen zo spoedig mogelijk te betalen.

2 Aangaande de gisteren gemelde klachten van luitenant-kolonel Asteley blijven HHM voorlopig bij hun daarover genomen besluit.

3 HHM lezen het op 17 juni opgestelde advies van de RvS over de op 9 juni ingediende remonstrantie van de ontvanger te Heusden. Op 22 dec. 1627 hebben HHM aan die van het Land van Altena verboden kaas, boter, tarwe, gerst, haver en rondzaad zoals kool- en mosterdzaad voorbij de schans van Doeveren te brengen tenzij dat door de stad Heusden gebeurt. Volgens de RvS moet dit bevel worden herhaald en moet het ook met betrekking tot het Land van Heusden uitgevoerd worden.
HHM nemen dit advies over.

4 In een brief d.d. Groningen 13/23 mei beveelt Ernst Casimir het bij HHM ingediende rekest aan van baron Gotlob Bercka, voormalig overste-burggraaf en raad van de koning van Bohemen. Bercka vraagt enige ondersteuning voor hem en zijn echtgenote.
HHM stellen een besluit hierover uit omdat de provincies geen overeenstemming bereiken.

5 Naar aanleiding van het herhaald verzoek van Abraham Speeck committeren Holland en Zeeland Bas en Stavenis. Zij moeten Speeck horen en daarover berichten.

6 HHM bespreken de gisteren ontvangen brief met bijlage van vice-admiraal Hillebrant Quast met Z.Exc.
HHM verzoeken Z.Exc. aan Quast te antwoorden de schepen van Nederlanders op zee te konvooieren mits dit gebeurt zonder overtreding van de voor zijn disctrict opgestelde bevelen aangaande het kruisen.

7 De afgevaardigden van HHM beloven de door de weduwe van Berck ingediende remonstrantie tot opheldering van de in de declaratie van haar man geroyeerde posten af te handelen.

8 Resident Aissma schrijft d.d. Hamburg 29 maart nader over de door HHM aangevoerde bezwaren tegen enkele posten op zijn op 25 jan. ingediende declaratie.
HHM laten Bas, Rode en thesaurier-generaal Van Goch de brief onderzoeken en rapport uitbrengen.

9 HHM depêcheren ordonnantie op ontvanger-generaal Doublet van 100 gld. wegens het op 14 juni vervallen jaartraktement van vuurstookster Magdalena Jans.

10 De burgemeesters van Amsterdam verzoeken d.d. 7 juni voorschrijven aan de bij de keizer van Moskovië verblijvende goudsmid Gillis van Exel om hierheen te mogen terugkeren.
HHM stemmen in met het verzoek.

11 HHM depêcheren commissie voor de door de Staten van Gelderland tot raad van State genomineerde Henderick van der Capellen, burgemeester van Zutphen. Van der Capellen legt de hiertoe verplichte eed af.

12 HHM stemmen niet in met het verzoek van Carolus de Muliers, voormalig predikant en sinds zes jaar katholiek, om een redelijk ordinaris traktement of bijstand.

13 Godfriedt zur Mullen, met zijn volk in staatse dienst, verzoekt 2 rijksdaalder per in het land te brengen soldaat.
HHM maken hiertegen bezwaar.

14 Jan Jansz. Coenen, koopman en inwoner van Waalwijk, verzoekt een paspoort om twee met kolen, leistenen en kalk beladen schepen vanuit het Land van Luik vrij naar 's- Hertogenbosch of Breda te laten varen. Desalniettemin wil hij de Admiraliteit te Rotterdam onderhands 's lands belasting betalen over de genoemde goederen en daarvoor in Rotterdam borg stellen.
HHM wijzen het verzoek af.

15 HHM resumeren de gisteren ontvangen brief van vice-admiraal Lieffhebber. Tevens is vernomen dat het door hem naar Rotterdam gejaagde boeierschip grotendeels is geladen in Enkhuizen.
HHM schrijven de Admiraliteit te Enkhuizen de schipper van deze boeier aan te houden. Zij moet hem laten zeggen waar, van wie en wanneer hij zijn lading heeft ingenomen, waarheen hij deze moest brengen en welke [retour]vracht hij daarvoor zou ontvangen. Vervolgens moet het College HHM zo spoedig mogelijk van alles op de hoogte brengen.

16 De binnengekomen Willem Brasser, raad ter Admiraliteit te Rotterdam, verzoekt nogmaals autorisatie om in Utrecht 27.000 pond op te nemen van het voor de Admiraliteit bestemde subsidiegeld.
HHM stellen een besluit hierover uit totdat een nauwkeurige repartitie is opgesteld, zodat zij weten welk aandeel de verschillende Admiraliteitscolleges van het subsidiegeld mogen krijgen.