Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Hulplijst wet- en regelgeving multilateraal

Beknopt overzicht van regelgeving inzake internationale migratie 1936-19671939 International Labour Organisation

1939 ILO, Convention no. 66 concerning Migration for employment (1939)

Verdrag 66. De werving, de arbeidsbemiddeling en de arbeidsvoorwaarden van migrerende arbeiders.


1948-1949 Verdrag van Brussel

Moederconventie: Treaty on Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence between Belgium, France, Luxemburg, the Netherlands and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 17 maart 1948

 

1949 Verdrag inzake uitbreiding en coördinatie sociale zekerheid (Stb. 1950, no. K 557)


Officiële titel: Convention between the Netherlands, Belgium, France, Luxembourg and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to extend and coordinate social security schemes in their application to the nationals of the Parties to the Brussels Treaty

(Verdrag tot uitbreiding en coördinatie van de toepasselijkheid van de wetgeving inzake sociale zekerheid op de onderdanen van de landen welke partij zijn bij het Verdrag van Brussel, gesloten te Parijs op 7 november 1949)


1949 International Labour Organisation

1949 ILO, Convention no. 97 concerning migration for employment (revised).

Vindplaats: Stb. 1951, no. 544; Trb. 1951 no. 34; Trb. 1957 no. 192; Trb. 1965 no. 123; Trb. 1969 no. 193; 120 UNTS 71

 

Officiële titel: Verdrag betreffende migrerende arbeiders (herzien), 1949, met bijlagen (Verdrag no. 97 aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar 32ste zitting); Genève, 1 juli 1949.


Opmerkingen: inwerkingtreding 21-01-1952; rat. Ned. 20-05-1952. Tekst verdrag, bestaande uit 23 art. en  3 bijlagen, betreffende 'Werving, plaatsing en arbeidsvoorwaarden van migrerende arbeiders, niet geworven krachtens regelingen voor groepsmigratie, getroffen onder toezicht van de regering' (I); 'Werving, plaatsing en arbeidsvoorwaarden van migrerende arbeiders, geworven krachtens regelingen voor groepsmigratie, getroffen onder toezicht van de regering' (II) en 'Invoer van de persoonlijke eigendommen, gereedschappen en uitrustingsstukken van migrerende arbeiders' (III) (Trb. 1951, no. 34). Goedkeuring bij wet van 06-12-1951; bekrachtigd op 20-05-1952; inwerkingtreding op 20-05-1953, met voorbehouden (Stb. 1951, 544; Trb. 1957, no. 192). De tekst van het verdrag is herzien te Genève op 26-06-1961 (Arbeidsverdrag no. 116) in Verdrag tot herziening van de slotartikelen (Trb. 1965, no. 73).


1949    International Labour Organisation

1949 ILO, Recommendation no. 86 concerning migration for employment (revised). With model Agreement on temporary and Permanent Migration.


1951    European Coal and Steel Community

European Coal and Steel Community Treaty

Vindplaats: Trb. 1951, no. 82


Officiële titel: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, met drie Bijlagen, Protocol betreffende voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschap, Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie, Protocol betreffende de betrekkingen met de Raad van Europa, en notawisseling, benevens Overeenkomst met betrekking tot de overgangsregelingen


Opmerkingen: Verdrag dd. 18-04-1951; inwerkingtreding 25-07-1952; rat. Ned. 25-07-1952; art. 62: verwijderen van restricties op basis van nationaliteit ten aanzien van werkgelegenheid in  kolen en staalindustrie; indien nodig bij gebrek aan arbeidskrachten zullen immigratieregels worden aangepast.


1953 Intergovernmental Committee on European Migration

Statuut Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie (pdf)

Vindplaats: Trb. 1953, no. 128; Trb. 1954, nos. 13 en 201


Officiële titel: Statuut van de Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie, met Bijlage; Venetië, 19 oktober 1953


Opmerkingen: tekst van het Statuut, bestaande uit 35 art.; een Annex, bestaande uit de Resolutie van 05-12-1951 'to establish a Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe' (Trb. 1953, no. 128). Nederlandse vertaling van de tekst van het Statuut en de annex in Trb. 1954, no. 13. Goedkeuring op 06-04-1954; inwerkingtreding op 30-11-1954 (resolutie no. 77; tevens Eerste zittingsdag van de Council) (Trb. 1954, no. 201).


1955 Council of Europe

European Convention on Establishment

Vindplaats: 529 UNTS 141, ETS 19, Trb. 1957, 20; Stb. 1959, 395, 396.


Opmerkingen: Europees Vestigings Verdrag van 13-12-1955; goedkeuringswet Nederland 1959; inwerkingtreding 21-02-1965; rat. Ned. 21-05-1969; Bepalingen inzake binnenkomst, verblijf (tijdelijk en permanent) en uitzetting van personen, behorend tot de nationaliteit van één van de lidstaten op het grondgebied van één van de lidstaten.


1956 Benelux

Arbeidsverdrag Nederland-België-Luxemburg

Vindplaats: Trb. 1956, no. 98; Stb. 1960, 247


Officiële titel: Arbeidsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, met Protocol van ondertekening en Protocol, 7 juni 1956


Opmerking: bevordering vrije verkeer van arbeidskrachten.

 

1957    International Labour Organisation

1957 ILO, Verdrag vereenvoudiging verdrag no. 21, 1926 inspectie emigrantenschepen

(ILO, Convention no. 21 concerning the Simplification of the Inspection of Emigrants on Board Ship, 1926)

Vindplaats: Trb. 1957, no. 156


Officiële titel: Verdrag betreffende de vereenvoudiging aan te brengen in de inspectie van emigranten aan boord van schepen 1926 (Verdrag no. 21 aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar achtste zitting); Genève, 5 juni 1926.


Opmerkingen: Verdragstekst in Stb. 1927, 333. Het verdrag van 1927 betreft tevens de ontwerpverdragen betreffende de ‘gelijkheid van behandeling van vreemde arbeiders en eigen onderdanen voor de ongevallenverzekering’ en ‘de schadeloosstelling voor ongevallen,  overkomen in verband met de dienstbetrekking’.De oorspronkelijke tekst van het verdrag is herzien door het op 9 oktober 1946 te Montreal aangenomen Verdrag tot herziening der slotartikelen Arbeidsverdrag no. 80 (zie Trb. 1957, no. 181). Gewijzigde tekst slotartikelen in 38 UNTS 282.


1957    European Economic Community

Treaty establishing the European Economic Community            

Vindplaats: Trb. 1957, no. 91


Opmerkingen: Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, 25-03-1957; inwerkingtreding 01-01-1958; rat. Ned. 01-01-1958. Goedkeuringswet 05-12-1957. Geamendeerd volgens opeenvolgende verdragen. Bepalingen inzake interne markt en vrij verkeer en vestiging van personen.


1957    (International Labour Organization)/European Community on Coal and Steel

Vindplaats: Trb. 1958, no. 54; Trb. 1959, no. 31


Officiële titel: Europees Verdrag inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers, met Bijlagen en Protocollen; Rome, 9 december 1957.


Opmerkingen: tekst van het verdrag bestaande uit 61 art. en bijlagen, betreffende de wettelijke regelingen o.a. in Nederland waarop het verdrag van toepassing is; bepalingen van de bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid, waarop door het Europees Verdrag geen inbreuk wordt gemaakt en bepaling van uitkeringen welke niet in het buitenland worden uitbetaald.

De bepalingen van Verdrag, Bijlagen en Protocollen zijn niet inwerking getreden. Zij zijn opgenomen (met aanpassingen) in de op 25-09-1958 te Brussel door de Raad van de Europese Economische Gemeenschap vastgestelde Verordening no. 3 inzake de sociale zekerheid van Migrerende werknemers (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 16-12-1958,  p. 561 e.v.), welke op 01-01-1959 inwerking trad en in de plaats kwam van het verdrag (Trb. 1959, no. 31).


1957    Council of Europe

European convention on regulations governing the movement of persons between memberstates of the Council of Europe, 13 december 1957

Vindplaats: ETS 25


Opmerkingen: inwerkingtreding 01-01-1958; rat. Ned. 24-02-1961. Bepalingen dat personen behorend tot de nationaliteit van één van de lidstaten vrij de grenzen van de andere lidstaten mogen overschrijden bij het vertoon van geldige reispapieren of visa. Beperkende bepalingen.


1958    European Economic Community (Council)

Verordening no. 3 inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers

Vindplaats: Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, verordening no. 3 en 4, 561 - 664


Opmerkingen: tekst verordening. De tekst werd aangevuld door verordening 4 'strekkende tot uitvoering en aanvulling van de bepalingen van verordening no. 3 inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers.


1961 European Economic Community

Verordening no. 15: Vrij verkeer van werknemers binnen de EEG

Vindplaats: PbEG, blz. 1073/1961


1962 United Nations/ILO

1962 ILO, Convention no. C 118 concerning equality of treatment in social security

Vindplaats: 494 UNTS 271


Opmerkingen: inwerkingtreding 25-04-1964; rat. Ned. 03-07-1964


1964    Council of Europe

European Code of Social Security

Stb. 1966, 591; Trb. 1965, no. 47


Opmerkingen: Europese Code inzake sociale zekerheid en Protocol bij de Europese Code inzake sociale zekerheid, ondertekend in Straatsburg op 16 april 1964Bronnen:

 • Richard Plender (ed.), Basic Documents on International Migration Law. (Dordrecht 1997) 2e herziene druk
 • Jan van der Meer, Anita Wittkamp, Verstrekkende zekerheid : een institutioneel onderzoek op het beleidsterrein sociale zekerheid ten aanzien van de sociale verzekeringen, 1940-1997 (Den Haag 1999) (PIVOT-rapport nr.66) 84-85
 • Nederlandse Staatswetten, editie Schuurman en Jordens no. 171: Internationale Organisaties, bewerkt door J.A. Winter en I.F. Dekker, Zwolle 1982 (2e druk).
 • Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Stb)
 • Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Sedert 1951 (Trb)
 • Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

 

Afkortingen, gebruikt in Plender:

 • AJIL                American Journal of International Law
 • ETS                European Treaty Series
 • ILM                 International Legal Materials
 • LNTS              League of Nations Treaty Series
 • OJ                  Official Journal of the European Community/ European Union
 • OJ Sp. Ed.      Special Edition of the Official Journal of selected EC documents for period preceding UK and Irish accession to the EC in 1973
 • PbEG             Publikatieblad Europese Gemeenschappen
 • UNTS              United Nations Treaty Series