Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Bijlagen en hulplijsten

Lijst van ‘overige emigratieorganisaties’

Aangezien wetgeving het voornaamste criterium heeft gevormd voor de selectie van archiefvormers/actoren in deze onderzoeksgids, onttrekken organisaties die niet in het wetgevingsproces voorkwamen zich aan de waarneming. Het grensgebied is in kaart gebracht via het bijhouden van een lijst van overige emigratieorganisaties, aangetroffen tijdens het onderzoek.


Literatuur

De Nederlandse Emigratie Dienst was in het bezit van een eigen handbibliotheek. Na de opheffing van de NED zijn delen hiervan overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De collectie als zodanig is echter niet meer herkenbaar. Voor een overzicht van de collectie tot 1970 en tevens een eerste inzicht in de toenmalige emigratieliteratuur: zie Literatuuroverzicht (pdf)


Migratiecijfers

De Nederlandse Emigratie Dienst heeft uitsluitend vertrekcijfers bijgehouden van de intercontinentale emigratie. Het CBS houdt vanaf 1948 statistieken bij van de volledige buitenlandse migratie (emigratie en immigratie of retourmigratie) naar land van bestemming en geslacht.1 Om een eerste vergelijking mogelijk te maken, zijn tabellen samengesteld over de periode 1945-1967 waarin de cijfers van de NED en het CBS naast elkaar zijn gezet voor enige Europese en overzeese landen van bestemming.2Tabel 1: Emigratie volgens NED en CBS naar nationaliteit en geslacht
   Grafiek: 1, 2, 3
Tabel 2: Emigratie volgens NED en CBS van Nederlanders naar land van bestemming
   Grafiek: 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tabel 3: Emigratie volgens NED en CBS van Nederlanders naar geslacht en land van bestemming
Tabel 4: Emigratie en immigratie volgens CBS van Nederlanders naar land en geslacht
   Grafiek: 10, 11, 12, 13Uitvoering emigratie: richtlijnen en aanmelding

Hieronder is een aantal voorbeelden van instructies en standaardformulieren voor aanmeldingskantoren, voorlichters en geestelijk verzorgers aan boord, afkomstig van diverse archiefvormers gegroepeerd weergegeven. Ze geven een indruk van de met emigratie gepaard gaande uitvoeringsaspecten. De lijst is niet volledig (zie ook de analyse onder Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda). Ingevulde aanmeldingsformulieren en kerkelijke rapporten zijn bij bepaalde archiefvormers als seriële reeksen bewaard gebleven:


Overheid

Maatschappelijke organisaties

Kerkelijke organisatiesWetgevingVoor een analyse van de problematiek van de Nederlandse migratiestatistieken na 1945 J.H. Elich, ‘Internationale migratiegegevens. Enkele moeilijkheden en mogelijkheden’, in: Tijdschrift voor Openbaar Bestuur 9 (1983)13-17.

Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Verenigde Staten van Amerika, Suriname en Nederlandse Antillen, Nederlands-Indië/Indonesië, Europa (totaal en België, Frankrijk, Duitsland, Engeland). De geagregeerde NED-cijfers zijn afkomstig uit: Elich, J.H. en P.W. Blauw, Emigreren (Utrecht 1983) 22. De CBS-cijfers betreffende België zijn t/m 1952 inclusief Luxemburg; de CBS-cijfers voor 'Suriname en Nederlandse Antillen' zijn steeds de som van de afzonderlijk gegeven data; bij 'NieuwZeeland' zijn t/m 1950 de totalen van 'Overig Oceanië' opgenomen, aangezien er pas daarna aparte vermelding van 'NieuwZeeland' voorkomt.