Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01250
28-05-1953
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Concept-instructie voor de Nederlandse delegatie naar de intergouvernementele conferentie te Rome.
De Nederlandse Regering staat als doel voor ogen het scheppen van een organisatie, welke de
grondslag zal vormen voor de verdere ontwikkeling van de Europese integratie. In verband hiermede zal de Gemeenschap in staat moeten zijn tot daadwerkelijke bevordering van de totstandkoming van een feitelijke saamhorigheid door versmelting
van de wezenlijke belangen der deelnemende staten en door gemeenschappelijke bases voor economische ontwikkeling.
Naast de zorg voor de behartiging van andere gemeenschappelijke belangen zal om die reden de Gemeenschap van de aanvang af met name een welomschreven taak zomede de voor de
uitvoering daarvan nodige bevoegdheden dienen te verkrijgen ter bevordering van de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt.
Naast de economische aspecten worden in de concept-instructie institutionele kwesties behandeld.
Zie ook