Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01315
06-11-1959
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota "Coördinatie van de conjunctuurpolitiek in EEG-verband."
Tot dusverre is aan de verdragsbepaling inzake de conjunctuurpolitiek nog geen uitwerking gegeven. Verwacht wordt dat binnenkort de Europese Commissie hierover voorstellen zal doen. Het is daarom gewenst dat Nederland een standpunt bepaalt.
Hoewel er reeds coördinatie plaatsvindt in het Monetaire Comité is het gewenst dat de conjunctuurpolitiek niet tot het financiële en monetaire terrein beperkt blijft. Het instrumentarium voor coördinatie moet worden uitgebreid. Het oprichten van een speciaal orgaan met conjunctuurpolitieke bevoegdheden is echter nog niet opportuun. De taken van het conjunctuurcomité zullen vooralsnog beperkt moeten blijven tot de functies welke het Monetair Comité reeds vervult. W.b. de samenstelling kan gedacht worden aan twee tot drie leden per land.