Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01545
24-01-1961
Actoren
Brief
Samenvatting
Het Nederlandse concept-memorandum inzake het gemeenschappelijk vervoersbeleid is heden behandeld in de coördinatiecommissie. Daarbij werd van de zijde van de PV in Brussel medegedeeld dat door het Commissielid Vervoerszaken, Schaus, een concept-nota aan de Commissie is voorgelegd. Mansholt meende, gezien de aanvaardbaarheid voor Nederland, de gang van zaken niet doorkruist mocht worden door het zenden van een Nederlands document.
De coördinatiecommissie heeft overwogen om het Nederlands memorandum snel te verzenden om de Commissie voor te zijn. De Coco meende dat op het verzoek van Mansholt om uitsluitsel van de zijde van de Nederlandse op de door hem gedane suggestie zo spoedig mogelijk beslist zou moeten worden.
Stijkel betwijfelt echter op de Europese Commissie de discussie over het vervoersbeleid spoedig zal aanzwengelen. Hij meent ook dat een uiteenzetting aan de collega's van andere landen groot nut kan hebben. Hij wil daarom het oorspronkelijke karakter van het Nederlands memorandum handhaven en de behandeling in de coördinatiecommissie en ministerraad afronden.
Zie ook