Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies n.a.v. het memorandum van de Commissie der EEG betreffende de aan het gemeenschappelijk vervoerbeleid te geven richting.
De commissie ISEA kan zich verenigen met de drie doelstellingen die de Europes Commissie voor ogen heeft, nl. a) opheffing van belemmeringen in de vervoerssector voor het functioneren van de gemeenschappelijke markt, b) vrije verkeer van diensten op het gebied van het vervoer, en c) algemene organisatie van het vervoersstelsel. Integratie van het vervoer dient een centrale plaats in te nemen in het geheel van doelstellingen. Met de twee andere doelen (a en c) kan echter niet worden gewacht totdat de integratie volledig haar beslag zal hebben gekregen. De commissie ISEA kan zich ook verenigen met het denkbeeld het einddoel in een aantal etappes te bereiken. Zij meent dat het poneren in een tijdschema uitgewerkte taakstelling een gunstige invloed kan uitoefenen op de bereidheid van verschillende lidstaten om mee te werken aan de aanpassing van de administratieve en wettelijke maatregelen t.a.v. het vervoer. Zij meent echter dat de verwezenlijking van de grondbeginselen van het gemeenschappelijk vervoerbeleid in de titel van het memorandum te weinig relief heeft gekregen.