Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
De landbouwproblemen in de toetredingsonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.
In de nota worden drie aspecten behandeld:
1) het gemeenschappelijk landbouwbeleid: de wijzigingen die het VK wil aanbrengen in de genomen besluiten, de uitzonderingen die het erop bedingt en de medezeggenschap in de nog te nemen besluiten.
2) De inkomensgaranties voor de producenten in de vergrote gemeenschap.
3) De regelingen ten behoeve van het Gemenebest.
Ad 1) i.h.a. kan worden gesteld dat de bespreking van de landbouwverordeningen niet mag leiden tot heronderhandelingen over datgene wat de zes rijds zijn overeengekomen, noch tot vertraging bij de inwerkingtreding van de landbouwpolitiek op 1 juni a.s.
Ad 3) Het lijkt gewenst dat van Nederlandse zijde een ontwikkeling wordt gestimuleerd, die het oorspronkelijke Britse standpunt nabij komt, nl het zoveel mogelijk inpassen van de belangen van de Gemenebestlanden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid zelf.