Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02926
26-10-1978
Samenvatting
410 (herzien). Conclusies Coördinatiecommissie (EMS).
De ministerraad wordt gevraagd zich uit te spreken over een 4-tal punten die in het interim-rapport over het Europese Monetair Systeem aan de orde zijn gesteld.
1. Moet het EMS een communautaire aangelegenheid zijn? Gezien het streven naar een monetaire unie, ligt het voor de hand hierop bevestigend te antwoorden. Op de vraag of dit mogelijk is, is scepsis op zijn plaats. De vraag is of niet-slanglanden als Italië, Ierland en het VK bereid zijn hun beleidsruimte te beperken door een strengere oriëntatie op de economische ontwikkelingen in de overige lidstaten. De verwachtingen zijn niet hoog gespannen. De keuze voor een communautaire opzet van de EMS hangt nauw samen met de vraag of het streven naar nauwere monetaire samenwerking al dan niet in het perspectief van de EMU wordt geplaatst.
2. De CoCo beveelt aan akkoord te gaan met vergroting van de kredietfacilitieten tot 25 mld r.e.
3. Middelenoverdracht naar financieel zwakke landen is afhankelijk van de vraag of men de opzet van de EMS al dan niet ziet in het EMU-perspectief.
4. Aanvaardbaarheid automatische interventie-verplichtingen. De CoCo kon hierover een eensluidende aanbeveling doen omdat Financiën dit onder geen voorwaarde wilde aanvaarden.