Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03396
11-03-1983
Samenvatting
Beheersing EG-begroting.
De notitie van Financiën over de beheersing van de EG-begroting was onderwerp van interdepartementaal overleg. De vergadering sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop de problematiek van de beheersing van de EG-begroting uiteen werd gezet. Alle departementen waren van mening dat de noodzaak tot beheersing los moet worden gezien van de naderende uitputting van de beschikbare eigen middelen.
De alom aanwezige krapte in de publieke financiën rechtvaardigt een uiterste inspanning tot beheersing. Men moet zich realiseren dat de Europese integratie verder gebracht moet worden langs wegen die niet of nauwelijks financiële consequenties hebben. De vergadering merkte op dat onderscheid moet worden gemaakt tussen het beheer van de EG-begroting en de beheersing daarvan. De gedachten moeten nader worden uitgewerkt inzake de mogelijkheden van 'vervangend beleid'. De in de nota hieraan gewijde passages kunnen niet worden gezien als een volledige en professionele uitwerkng van dit begrip.
Over de in de bijlage voorgestelde procedurele verbeteringen en institutionele voorzieningen wordt opgemerkt dat soortgelijke gedachten eerder onvoldoende positief onthaal in Brussel hebben gehad.