Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03513
03-08-1984
Actoren
codebericht
Samenvatting
Stand van zaken en de vooruitzichten voor de onderhandelingen m.b.t. toetreding van Spanje en Portugal tot de EG.
Er zijn een groot aantal dossiers dat niet is afgerond, waarvan er enkele nog veel tijd vergen. Deze betreffen:
- overgangsperiode voor de douaneunie voor industrieproducten (Spanje).
- Euratom. Spanje maakt nog geen aanstalten toe te treden tot het non-proliferatieverdrag. Dit levert problemen op met overeenkomsten tussen Euratom en derde landen.
- Sociale Zaken (Spanje en Portugal). Moet er een overgangsperiode voor vrij werknemersverkeer komen (EEG: 7 jaar) en moet het huidige aquis voor kinderbijslag op de toetreders worden toegepast en zo ja, wanneer?
- Visserij (Spanje en Portugal). Landbouw (idem), eigen middelen (idem).
Voorts heeft de Europese Raad te Stuttgart (1983) een verband gelegd tussen oplossing van interne communautaire problemen (uitbreiding eigen middelen, Britse begrotingsprobleem en hervorming GLB) en de uitbreiding. Afgesproken werd de toetredingsonderhandelingen op 30/9/1984 af te ronden, zodat toetreding per 1/1/1986 kon plaatsvinden. Nu ziet het er naar uit dat 30 september niet gehaald gaat worden. Anderzijds hoeft de datum van toetreding nog niet in gevaar te komen. Er is nog tijd tot begin december.