Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Samenvatting van het besprokene met de heer Schulmann (Kabinetschef Bondskanselier Schmidt).
Schmidt en Giscard d'Estaing zijn het eens geworden dat in de komende twee jaar geleidelijk een Europees monetair systeem tot stand moet komen. Het wisselkoerssysteem zal even stringent moeten zijn als de huidige slang. Schulmann wees er op dat Duitsland niet opeens de monetaristische zienswijze is gaan aanhangen, maar wel tot het inzicht is gekomen dat monetaire incentives moeten worden gecreëerd om beleidsdiscipline te bevorden. DGES verzocht Schulmann aan Schmidt de ernstige verontrusting van de Nederlandse regering over te brengen over de gevolgde procedure. Financiën wees erop dat met het oog op de wisselmarkten twijfel over het voortbestaan van de slang moet worden voorkomen totdat een eventueel gewijzigd stelsel in werking treedt.