Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota Inzake Lomé II.
De ervaringen met de Conventie van Lomé evenals de politieke betekenis van band tussen Afrika en West-Europa is voor Nederland voldoende grond om in te stemmen met de totstandbrenging van een twee Lomé-Conventie. In de nota wordt ingegaan op nieuwe elementen als voorgesteld door de EC. Op pragmatische gronden verdient een looptijd van 5 à 7 jaar Nederlandse steun. Nederland wil een verdere geografische uitbreiding van Lomé (ook buiten de ACS-regio's) niet uitsluiten, maar neemt wel enkele negatieve criteria in acht. Nederland streeft ernaar de Gemeenschap in de nieuwe conventie de mogelijkheid te geven bij hulpverlening de mensenrechtensituatie te verdisconteren. De nota bespreekt nog enkele punten, Nederlandse stanpuntbepaling inzake (aspecten van) STABEX, Suiker en het EOF worden nog nader onderzocht.