Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 13 mei 1985.
De vraag is of Nederland de besluitvorming moet blokkeren als er een concensus zou ontstaan over het toekennen van hulp aan Joegoslavië en Malta. Schoo lijkt het onjuist om nieuwe activiteiten te financieren wanneer juist gepoogd wordt de groei van de EG-begroting te beheersen. Nederland staat niet alleen, ook andere lidstaten zijn tegen het verstrekken van concessionele hulp. Het is niet juist schaarse middelen aan te wenden voor relatief rijke landen. De raad besluit dat Nederland zich blijft verzetten tegen de verstrekking van concessionele middelen aan Joegoslavië. Als Nederland geïsoleerd zou raken volgt opnieuw beraad. Een verhoging van de begrotingssteun aan Malta wordt afgewezen. Van Eekelen vreest dat de Oostenrijkse maatregel om geen autosnelweg aan te leggen gevolgen zal hebben voor transport van de EG. Smit wijst erop dat Nederland altijd heeft gepleit voor financiële steun aan Oostenrijk voor het aanleggen van deze weg.