Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X008r_018_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 8r, nr. 18 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Verbant des grave van Hollanta mitten grave van Ghelre.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 278.

Vgl. nr. GE 17, de pendant van deze verdragsoorkonde, alsmede nr. GE 19.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat wi omme nutte ende oirbair ons ghemeens lands ende om machscippe ende vrienscippe wille bi onsen ghemenen Rade over een sien ghedraghen ende ons hebben verbonden bi onsen ede ende bi onser trouwen mit onsen lieven neve Reynoude, des graven sone van Ghelre, ende ghelovet wittelijc ende trouwelijc c hem te helpen ende te starken, ende hem sijn land helpen te houden ende te verwaren ende sijn beste te doen ende te bewervend, heymelike ende openbair, tyeghens elken man. Ende wair dat sake dat Reynoud onse neve voirs. onser helpe begherde om sijn lant te verweren ende te behouden, jeghens wien dat wair binnen sinen lande jof, behoefde hire, buten sinen lande, zo souden wi hem te helpe comen mit also vele luden als hi begherde, sonder arghenlist; ende alle onse lude die wi mit ons brochten in siere hulpen ende wi sculdich waren te leveren, die soude Reynoud voirs. leveren jof leveren doen van eten, van drinken ende van spisen, in alre manieren als wisee zelve leveren souden jof wise in ons selfs dienste gheleyd hadden. Voirt es te verstane, wart dat die grave van Vlaendre jof sine kindere jof arfnamen onsef land erghent ane steken jof versoeken wilden, zo soude Reynoud onse neve voirs. ons te helpe comen om onse land helpen te verwaren mit also vele luden als wi begherden, sonder archlist; ende dien luden souden wi leveren jof leveren doen in alsulker manieren alst voirs. es ende Reynoud selve leveren soude ende sculdich ware te leveren in sijns selves dienste. Mair wair dat sake dat wi mit onsen luden versoeken wilden die gravescip ende tland vang Vlaendren, zo soude wi Reynoude voirs. van dier helpe verdraghen mit sinen luden, mair dat hih dair altoes in pijnde dat beste te doen ende die stucken te goede te bringhen; mair alle den ghenen die wi mochten bidden in onser hulpe op der gravescip van Vlaendren te varen uter gravescip van Ghelre van Reynouts luden voirs., die soude hem Reynoud voirs. ghenoeghen laten ende sinen luden ontrumen dat si sonder moynesse ende alrehandei lette comen mochten toit ons in onser hulpe. Dese stucken ende dit verband in allen manieren als si voirscreven sien hebben wi malic anderen belovet ende ghesekert bi onsen ede ende bi onser trouwen wittelike ende trouwelike te houden alse langhe als wi beyde ghader leven sullen, behouden alsulker sekeringhe jof beloften die wi malic anderen hier te voren beloft jof ghedaen hebben; ende willen dat alsulke brieve als wi hier te voren malic anderen ghegheven hebben, ende oec dese brief mede, vast ende ghestade in al hare machte bliven. Ende wair dat sake dat onser enich dit verbrake in enighen van desen pointen voirscreven, so kenneden wi ons selven die brokich ware dair in witteloes ende trouweloes ende meenedich; ende alle stucken voirscreven sonder archlist te bliven.

In orkonde etc. Ghegheven toit Utrechtj des vridaghes na Paisdach int jaer ons Heren M CCC twe ende twintich.

a
Holl't B.
b
Will. B.
c
hier te houden, doorgestreept en voorafgegaan door een (geradeerd?) verwijsteken B.
d
aldus B; wel te lezen als verweren.
e
wisse B.
f
on verbeterd uit v B.
g
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
h
i op twee geradeerde letters B.
i
alre | hande, tussen beide het doorgestreepte hadde B.
j
Utr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Reinoud II, zoon van de graaf van Gelre