Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X003v_023_1 KE_G_X004r_023_2 C KE_K_X004v_023_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 3v-4r, nr. 23 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die zusteren tot Haerlema.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 4v, nr. 23 (wrs. 1326, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 87.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond allen ludend dat wi an ons ghenomen hebben ende nemen in onse beschermten die hof te Haerlaeme ende die joncfrouwen die daer op wonen, daer wilneer die beghinen plaghen te wonen; wanter onse ouders hiervoermaelsf goede jonste toe ghehad hebben, als wi wel ghesien hebben in horen letteren. Hier omme soe hebben wi bevolen ende bevelen den scoute ende den scepenen van der selver stede dat sise beschermen ende te ruste setten van onsen weghen, als jof wijtg selve waren, alle die ghene die redelike willen van reynen leven sijn; ende die andert willen ende niet reynlike en leven, dat mense van den hove doe. Voirt dat oec niemant emant an hem en trecke noch met hem en nome sine sie van goeden gheruchte, ende oec alsulkenh persoen datter die joncfrouwen noch scade noch scande en hebbe nochte moghen hebben daer of. Voirt alle parlement dat tusken Yden, Machtelde ende al ander joncfrouwen gheweset hevet, dat segghen wi quite; ende wille noch Machtelde hore reckeliken ende wel setten alse ene goede joncfrouwe, soe mach si wel op dien hof bliven, wil si; ende wil sii hoir niet wel setten ende te vreden mitten joncfrouwen, so willen wi dat mense van den hove doe van onsen weghen; ende anders oec alle dies verboren.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven te Haerlaem des woensdaghes voir sinte Jans dach uytghaende oechste int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemj.

a
H’lem B.
b
Will. B.
c
Heneg. B; Heynn. C.
d
etc. i.p.v. allen luden C.
e
Haerlem C.
f
hiervoelmaels C.
g
de j verbeterd uit de aanzet van een andere letter met bovenschacht B.
h
alsulker C.
i
ende wil si ontbr. C.
j
Zuden. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de vrouwen wonend op het voormalige begijnhof te Haarlem