Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B C NH_K_X017r_090_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 15v, nr. 91 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Gheryt Symon Gorijs zoons zone.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 17r, nr. 89 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hanon., p. 1.

Vgl. OHZ V 2949.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Jan grave van Heneghouwena, van Hollandb, van Zeelandc ende here van Vriesland, maken kont allen den ghenen die dese letterend zullen sien jof horen lesen dat van dien tien morghen lands of daer binnen die legghen in den ambochte van Alfen ende Simone Ghorijsf cofte tyeghens Reynierg den Scoute, ende van twien morghen lands of daer binnen leghendeh in den ambochte van Leyderdorpe die de zelve Symon cofte tyeghens Hannen seren Gheraerdsi sone, wilc voerghenoemde land Symon voerseyd hadde op ghegheven hier te voren onsen lieven neve haren Florens, wilen grave van Hollandj, van Zeelandk ende here van Vriesland, ende weder van hem ontfanghen te leene, ende nu Gheraerdl des zelfs Symons sone van ons te leene houd; wi hebben oirlof ghegheven heren Hughen van Leyden, canonic van sinte Janne tote Utrecht, met des voerghenoemds Gheraerdsm hande sijns neven dit voers. land al of deel te vercopene enen man also gheboren alse Symon voerseyd of Gheraerdn sijn sone, te leene van ons te houdene ende van onsen nacomelinghen.

In orkonde van desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Dordrecht op sinte Agnieten daghe int jaer ons Hereno M CC neghentich ende neghenp.

a
Henegouwen C.
b
Holl. C.
c
Zeland C.
d
brief C.
e
Symon C.
f
Gorijs C.
g
Reinier C.
h
legghende C.
i
Gher'ds C.
j
Holl. C.
k
Zeland C.
l
Gher'd C.
m
Gher'ds C.
n
Gher'd C.
o
ons Heren ontbr. C.
p
verbeterd uit M CCC ende twintich B.
Oorkonder: graaf Jan II
Destinataris: Gerard, zoon van Simon Goris