Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X053v_274_1 B NH_G_X040r_274_1 NH_G_X040v_274_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 53v, nr. 273 (primaire registratie).

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 40r-40v, nr. 267 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Philipsa van Wassenair.

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 376.

Voor de in de tekst genoemde oorkonden zie nr. NH 273, alwaar tevens een noot over de hierin gebruikte jaarstijl, alsmede nrs. NH 275 en 276.

Ic Philips van Wassenaer makenb cond allen den ghenenc die desen brief sullen sien of horen lesen. Wand een edel prinche ende een moghende, mijn lieve ende gherechte here haer Willaemd grave van Henegouwene, van Hollandf etc., omme mire bede willen voer mi hem verbonden hevet ende overborghe worden es boven mi ende minen borghen voir alsulke voirwaerden die ic gheloeft hebbe in voerwarden van rechten huwelic joncfrouwe Lizebetten, heren Jans dochter van der Dussen, riddre, haren kindren ende horen rechten erfnamen, in alle diereg manieren alse die brieve spreken die daer op ghemaect sien die ic ende mine borghe, dats te weten haer Dieric borchgrave van Leyden, haer Jacob van den Woude, ridders, Willemh van Leyden, Jan van der Wateringhei, Dieric van Alkemade ende Dieric van der Made ende mijn lieve here voerscreven bezeghelt hebben, so gheloeve ic ende hebbej ghelovet minen lieven here den grave van Henegouwenk ende van Hollandl voernoemd ende verbinde mi ende mine nacomelinghe op alle mijn goed, roerende ende onroerende, dat ic nu hebbe jof vercrighen mach jof mine nacomelinghe vercrighen moghen, waer dat zake dat alle die voerwarde ghehouden niet en worden in alle dier manieren alse die voerseyde brieve van den voersproken huwelike houden ende onse lieve here die grave daer of, of zine nacomelinghe, scade leden, dat te sinen jof te sirem nacomelinghe simpelen woerden ofn doen sullen ende scadeloes houden in goeden trouwen, sonder allen arghelist.

In orkonde etc. Ghegheven toter Hurst des sonnendaghes voer Dertieneno daghe int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

 

p Hec littera est sub Enghelbertoq.

a
Ph's B.
b
make B.
c
luden i.p.v. den ghenen B.
d
Will. B.
e
Heneg. A; Heynn. B.
f
Holl. AB.
g
der B.
h
Will. B.
i
Wat'inghe AB.
j
na de eind-e een geradeerde n A.
k
Heneg. A; Heynn. B.
l
Holl. B.
m
sierer B.
n
jof B.
o
Dortien B.
p
het volgende door andere hand A.
q
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Filips van Wassenaar
Destinataris: graaf Willem III