Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X056v_284_1 NH_K_X057r_284_2 B NH_G_X044r_284_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 56v-57r, nr. 283 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 44r, nr. 277 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Een seggen tuysschen Zweder van Montfoirde ende Jan van Rosenburch etc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 350, ad 1325 april 4.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willema grave etc. maken cond etc. dat wi een zegghen in die hand hadden alse tusken Zuederb van Montfordec ane die ene zide ende Janne van Rosenborchd an die ander zide alse om enen tuy die zi onderlinghe hebben ghehat ende zi beyde an ons bleven, als van joncvrouwe Adelisene testemente dat zi maecte doe zi in horen lesten live was, Zuedersf dochter van Montfordeg, die Jans wijf van Rosenborchh was, ende daer of onse zegghen gheseyt hebben in manieren na screven. In den eirsten zoe es dit onse zegghen dat Jan van Rosenborchi hebben zal ende zine nacomelinghe viertich pond j zuarte sjaers alse van den hondert ende dertich ponden zuarte sjaers die hi hadde met joncvrouwe Adelisen zinen wive, daer God die ziele of hebben moet; ende dese voirscreven viertich pond zuarte sjaers zal Jan van Rosenborchk in nemen of zine nacomelinghe tote der tijd toe datse Zuederl van Montforde of zinen nacomelinghe lossen jeghens Jan van Rosenborchm of zine nacomelinghe met vier hondert pond zuarter Tornoysen. Ende van desen voirsreven renten of van den ghelde zoe zal Jan van Rosenborcho of zine nacomelinghe uyt reken ende betalen zulc testemente als joncvrouwe Adelise besproken heeft ende beset voir hore ziele ter capelrien die Jan van Rosenborchp ghemaect hadde te voren te Voirscotenq in die kerke, ende anders den ghenen diet hebben zullen ende ghenoemt zien in horen testemente als bi horen testementoirs. Ende dese viertich pond sjaersr voirscreven zal Jan of zine nacomelinghe versien endes in nemen op die hoeve daer Ghisebrecht Bliscip op te wonen plach ende gheleghen es in Blocland, in alsulken pachte alse zi mi ghegheven es; ende wat hem of zine nacomelinghe daer an ghebrake, dat soude hi oft zine nacomelinghe versien ende in nemen van den naisten goide jaerlixu dat an gheleghen ende hi kiest alse van den hondert ende dertich ponden suarten sjaers voirscreven. Voirt soe es onse zegghen die neghentich pond suarte sjaers die over die hondert ende dertich pond suarte sjaers loepen, dat die hebben zullen Zueder van Montforde ende zijn wijf, onse nichte, in dusdanighen manieren: waertv dat sake dat Zueder van Montforde storve eer die joncvrouwe van Montforde zijn wijf, onse nichte, soe soude zi die neghentich pond suarte sjaers hebben tote horen live; ende waer dat sake dat die joncvrouwe van Montforde storve eer Zueder hoir man, w soe soude hi die neghentich lb.x suarte sjaers hebben toit zinen live; ende tenden horer beyder doet, soe zullen die neghentich pond suarte comen op horer beyder rechte erfnamen. Ende met desen voirscreven zegghen zoe zegghen wi alle voirwaerden ende alle brieven doet die zien alse van den huwelike tusken joncvrouwe Adelisen, Zueders dochter, daer God die ziele of hebben moete, ende Jan van Rosenborchy.

Ende om dat wi willen dat onse zegghen ende alle desez voirwaerden voirscreven vaste ende ghestade wesen houden, zoe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven in die Haghe opten Witten donresdach int jaer ons Heren Mo CCCoa' XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Zudensemb', Benthemc', camerlinc et alios.

a
Will. AB; de digniteitspunten ontbr. B.
b
Sueder B.
c
Montvoerde B.
d
Rosenb. A; Rozenburch B.
e
Adelizen B; deze schrijfwijze in B hierna niet meer aangegeven.
f
Sueders B.
g
Montvoerde B; deze schrijfwijze in B hierna niet meer aangegeven.
h
Rosenb. AB.
i
Rosenb. AB.
j
hier Holl., doorgestreept en geëxpungeerd B.
k
Rosenb. AB.
l
Sueder B; deze schrijfwijze in B hierna niet meer aangegeven.
m
Rosenb. AB.
n
T'noyse A.
o
Rodenb. B.
p
Rosenb. A; Rosenburch B.
q
Voerscott'e B.
r
ontbr. B.
s
jof B.
t
o verbeterd uit a B.
u
jaelix B.
v
waer B.
w
hier soe soude, doorgestreept A.
x
door andere hand in de marge bijgeschreven A.
y
Rosenb. AB.
z
ontbr. B.
a'
ons Heren Mo CCCo ontbr. B.
b'
Zud. AB.
c'
Benthē A; Bentē B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Zweder van Montfoort en Jan van Rozenburg