Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X063r_321_1 B NH_G_X050v_321_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 63r, nr. 319 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 50v, nr. 313 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Wouttera kindere van Mijnden.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 407.

Vgl. het volgende nr. NH 322.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond etc. dat wi Dieric van der Does, want hi die outste ende die naiste es die vand heren Amelijs van Minden ghecomen es, verpacht hebben onse voghedie van Wouters kindere van Minden, zijns oems, ter tijd toe dat Wouters kindere hore daghe hebben, in manieren dat Dieric voirseyd die kinder houden zal alse weseliken es ende den kinderen toe behoird, buten onsen cost. Voird zal hi alle jaerrenten, est van liene jof waer ofe dat si roeren, betalen sonder ons enighen ofslaen te doene. Ende hi zal dit goed bedriven, est renten est gherechte, op sijns selves cost, ende alle laghe boeten zullen zine wesen, ende alle hoighe boeten van doet slaghe, van leemten ende des ghelike zullen onse wesen, ende onse rentemeyster van onsen weghen ontfaen. Ende hi en zal metf Wouters kindere voirs. gheen huwelijc doen noch verbind, hetg en sie bi onsen wille. Ende hi zal nu ter wilen ghaen int bedrijf van den ambocht ende van den goede, ende hier of zal hi ons gheven alle jare alseh langhe alse i die voghedie duret hondert ende dertich pond Hollandsj vryes ghelts, sonder enighen cost of te rekenen, te betalen alle jare die ene helfte toit sinte Martijnsk misse in den winterl ende die ander helfte toit sinte Pietersdaghe in den m lentenn; ende hier of zal die eerste dach wesen te sinte Martijnso misse naist comende in den winter. Ende alle stucken voirscreven sonder arghelist.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na sinte Lucienp dach int jaer ons Heren Mo CCCo ses ende twintichq.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, Iohannemr de Ziles, Enghebrechtt et Willaemu camerlinc.

a
Woutt' B.
b
Will. AB.
c
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
d
boven de regel toegevoegd B.
e
waer of boven de regel toegevoegd B.
f
niet (boven het woord een accent voor i) A; ontbr. B.
g
et B.
h
also B.
i
hier hi, doorgestreept A.
j
Holl. AB.
k
M'tijns AB.
l
11 november.
m
hier winter, geëxpungeerd B.
n
22 februari.
o
M'tijns AB.
p
ci gecorrigeerd A.
q
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
r
Io A; Io. B.
s
Zijl B.
t
Enghebr. A; Enghelb. B.
u
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van der Does