Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X069v_367_1 B NH_G_X057r_367_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 69v, nr. 366 (1328 mei 18 of kort daarna, naar onbekend voorbeeld).
Opschrift:

Beatris vanden Duirtoghe.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 57r, nr. 358 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Idem.a

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. NH 366, 368 en 370.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat wi Beatricend, e heren Diericsf dochtere van der Dortogheg, ridders, alsulc goid alse ons ane comen is van heren Diederixsh doit hairs vaders, dat es te verstane dertich morghen lands littel min jof meer legghende ter Dortoghei, dair die hofstede binnen leghet dair die woninghe op staet, dat ambocht te Sevenhuzenj alsoe alst hair vader hadde, die vischerie die dair toe behoird ende die grute, dat ambocht ten Segwairdek ende an den tiende in den ambochte twintich pond Hollandsl sjaers luttel meer jof min, dat coemt boven der lijftocht die vrou Ermegaerdm hair moeder hevet an den tiende in dien ambochte voirs., vercoftn hebben omme vier hondert pond ende vijftich pond Hollands, van ons ende van onsen nacomelinghen hair ende haren nacomelinghen in rechten leene te houdene; ende van desen voirseyden ghelde sal o si betalen heren Gherardep van Poelgheestq, riddere, twie hondertich pond Hollands die men hem up dienr voirseyden goede sculdich es, ende die ander twies hondert ende vyftich pond Hollands sal si ons betalen jof onsen ghewairden bode, die ene helf binnen Delf marct die in den somer naest comet ende die ander helft te Voerscotert marct die dair naest comet. Ende wi beloven der voirseyder Beatricen van dienu voirghenoemden goede recht warant te wesene na coustume ende recht van den lande. Ende wair dat die voirseyde Beatricev storve sonder oyrw leen volghere, soe willen wi dat dit voirseyde goet come up vrou Ermegheerx hare moeder toity haren live.

Omme dat wiz willen dita' hair ende haren nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen etb' vaste ende ghestade houdenc', zoe hebben wi hair desen brief ghegheven uyt hanghende bezegheld med onsen seghel, in den jare ons Heren dusent drie hondert ende vive des vriendaghes voir onser Vrouwen daghe ter lijchtmesse, in Dordrechtd'.

a
nl. jonkvrouw Beatrijs, dochter van Dirk van der Doortoge, genoemd in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. NH 366 B.
b
Will. B.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
Beat'cen B.
e
hier heren, doorgestreept A.
f
Dierix B.
g
r onduidelijk A; Dorthoghe, de t gecorrigeerd B.
h
Dierix B.
i
Dorthogh., de t gecorrigeerd uit een opgaande schacht en de volgende h blijkbaar geëxpungeerd B.
j
Zevenhuzen B.
k
Zegw'de B.
l
Holl. AB; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
m
vrouErmegaert B.
n
ft gecorrigeerd A.
o
hier en hierna om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
p
Gheredde B.
q
Poilgheyst B.
r
den B.
s
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
t
Voirscot' B.
u
den B.
v
Beat'ce B.
w
hoir B.
x
vrouErmeghaert B.
y
te B.
z
ontbr. B.
a'
dat dit, het eerste woord doorgestreept en geëxpungeerd B.
b'
ontbr. B.
c'
d gecorrigeerd A.
d'
Dordr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Beatrijs, dochter van heer Dirk van der Doortoge, ridder