Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X084v_469_1 B NH_G_X069r_469_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 84v, nr. 467 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 69r, nr. 458 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dirc van Zwieten.

In de marge een kruis. – Vóór de initiaal een streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 503.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen ludenb dat wi verstaen hebben van Diericc van Suieten d alsee dat som land leghet in Soeterwouder ambocht dat onse eyghenf wesen soude ende ander lude leen, ende vercoft es over eyghen van den ghenen diet van ons helden, dair ons of denket dat si suaerliken jeghens ons in misdaen hebben, datg te weten van vijf morghen lands inden Gheer die Willaemh van Meerburch van ons te leene helt; voirt verstaen wi van hem dat dairi som land leghet dat ons ane ghecomen soude wesen van Kerstans van Suyetenj die ballinc buten lands doit blef, ende som lude an ghevanghen ende ghebruket hebben buten ons over hoir eyghen, ende hietenk Joenis ackerl, die groet es ses morghen ende een morghen in die Ses ackerm. Wair omme wi bevolen hebben Diericn o van Suieten voirs. dit voirs. land ane te spreken op die seven alsep verre alst Trude, Beudijnsq weduwe van Zuyetenr, niet en besit, want wi hoir dair of toe gheseyd hebben gracie te doene; ende so wad lande ons dair of ghegheven wordes, dat sullen wi Dieriket voirs. van ons verlien te houden ten rechten lene.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechtu op Alreheylighenv avond int jaer XXXo.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Dier. B.
d
hier een geëxpungeerde letter d B.
e
also B.
f
de beginletter verbeterd uit y B.
g
dats B.
h
Will. AB.
i
datter i.p.v. dat dair B.
j
Suieten B.
k
hietent B.
l
Jounijs agker B.
m
Zes agk' B.
n
Dier B.
o
hier om een gaatje in het perkament heen geschreven B.
p
also B.
q
Bouduijns B.
r
Suieten B.
s
wordet B.
t
Dieric B.
u
Tordr. A; te Dordr. B.
v
Alreheyghen A; Alre heylighen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Zwieten