Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X091v_503_1 NH_K_X092r_503_2 B NH_G_X075r_503_1 NH_G_X075v_503_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 91v-92r, nr. 502 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 75r-75v, nr. 492 (na 1332 febr. 14, wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dirc van Zanthorst, Florijs van Duvoirde, Wouter van Duvoirdea etc., roerende der zoene van hoire doet.

Een streep door het begin van de tekst. – Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 511.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast (zie de Inleiding).

De doodslagen te Veere vonden plaats in de week vóór 3 mei 1300; zie Burgers, 'Beeld van de adel', p. 471-472; zie ook Van Mieris, ChHZ II, p. 83-84. Vgl. tevens nrs. NH 501-502.

Wi Jan van Pollanenb, ridder, bailiu van Rijnland, Philips van Wassenairc, Florijs van der Bouchorstd bailiu van Delfland ende van Scielande, Enghebrechtf rentemeester van Noirthollandg, Jan van der Spaingeh bailiu van Sciedamme, ende Gherardi Alewijns sone maken cond allen luden dat van dien tween dusend ponden Tornoyse, eenen groeten over zestien penninghe Tornoysej gherekent, die onse here die grave gheseitk heeft dat men ghelden sal Dieric van Zanthorst, Florijsl van Duvenvoirde, Wouter van Duvenvoirde ende anders die met hem doet bleven ter Vere, alsoe als die verclairsinghem van den segghen houdt dat dair of ontfaen hebbenn, ende ghelovet voir ons met ghesamender hand dit ghelt na screven te brenghen ende te deelne, sonder arghenlist, onder elkes mans maghe die dair doet bleef, alsoe dats onse here die grave ombecroent blive. Int eerste hair Jan van Pollaneno voirscreven, Diericp van Zanthorst, Dieric van Zaenden ende Arnoud Dierixq sone ghesamender hand ende in der selver manieren voirscreven van Dierix doot van Zanthorst vier hondert pond Tornoyse; item hair Jan van Pollanen voirs. voir hem ende voir Arendr van Duvenvoirde, Florijss van der Bouchorstt ende Jan van der Spange ghesamender hand ende in der selver manieren van Florijsu doot van Duvenvoirde vier hondert pond Tornoyse, ende van Wouters doet van Duvenvoirde vier hondert pond Tornoyse, dat comet achte hondert pond Tornoyse; item Diericv Boffel, Jan Boffel, jonghe Dieric Boffel endew Colijn Diericx Boffels sone ghesamender hand ende in der selver manieren van Colijnsy Boffels doot hondert dortich pond Tornoyse; item Gherijtz van der Molen, Willema' van der Molen, Dieric Barnierb' ende Doede heren Ansems sone ghesamender hand ende in der selver manieren van Willemsc' doot van der Molen tachtich pond Tornoyse; item Barthelmeeusd' Hughen sone, Jan Oeme', Reghenboud ende Florijs van Oesterzeelf' ghesamenderhand ende in der selver manieren van Barthelmeeusg' doet van Oesterzeelh' hondert dertich pond Tornoyse; item hair Jan van der Wateringheni', Philips van Wassenair, Arendj' Vranckenk' sonel' ende Hughe Ghysebrechtsm' sone ghesamender hand ende in der selver manieren van Claisn' doet heren Gherijtso' sonep' van der Wateringheq' hondert pond Tornoyse; item Gherijtr' Alaerdss' sone, Zibrand Zybrandst' veren Aven soens sone, Pieter Onderwateru' ende Dieric Dieric veren Aven soens sone ghesamender hand ende in der selver manieren van Dierixv' Suayersw' doet vijftich pond Tornoyse; item Arend die Backer, Hobbe Gheyen sone, Claisx' Syen sone ende Symon Gheyen sone ghesamender hand ende in der selver manieren van Gheye Moyersy' doot tsestich pond Tornoyse; item Copkijn Coppijn Oeden zoens zone, Doede heren Amsens sone, Copkijn Arends sone ende Diericz' Aven sone ghesamender hand ende in der selver manieren van Copkijn Oeden soens doet tsestich pond Tornoyse; item hair Jan van Poelanena'' voirscreven van Jans doet van Grimberghenb'' hondert pond Tornoyse, die sal hi onder houden ter tijt toe dat hi van den maghen zekerhede heeft; item Diericc'' van Delf ende Arend Dierixd'' sone ghesamender hand ende in der selver manieren totes Heylich Gheeste'' behoef van Voirscotenf'' voir hairre alre zielen die ter Vere doet bleven voirscreven tneghentich pond Tornoyse, dair of salg'' die Heylichh'' Gheest gheven der kerken vani'' Voirscoten twintich scellinghe Hollandsj'' sjairs. Dit comt in summe twe dusend pond Tornoyse. Alk'' dus es dese zoene voirscreven alte vollen betailt van ons heren tsgraven weghen; ende zoe wilke tijd dat die ghenen diel'' tghelt voirscreven ontfaen hebben, desem'' zoene ghecorvenn'' ende den maghen uyt ghereeket hebben, zonder archlist, zoe sullen die ghene die voldaen hebben van der loftocht voirscreven quite wesen.

Ende om dat wi hier over hebben gheweest, zoe hebben wi desen brief in kennessen open beseghelt met onsen zeghelen. Ghegheven in die Haghe op sinte Valentijns dach int jair ons Heren dusend drie hondert een ende dortich.

a
Duvoird. B.
b
Polanen B.
c
Wassenaer B.
d
Bonchorst AB.
e
Sciel. B.
f
Enghebr. B.
g
Noirtholl. AB.
h
i verbeterd uit n A.
i
Gher'd A; Gher. B.
j
Torn. AB; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
k
gheset B.
l
Flor. B.
m
ver boven de regel toegevoegd A.
n
verbeterd uit hevet B.
o
Polanen B.
p
Dier. B.
q
Dier. B.
r
Aernd B.
s
Flor. B.
t
Bonchorst B.
u
Flor. B.
v
Dier. B.
w
boven de regel toegevoegd B.
x
Dierics B.
y
Colijn B.
z
Gher3 B.
a'
Will. B.
b'
Baernier B.
c'
Will's AB, de s tussengeschreven B.
d'
B'thelmeeus A; B'tholomeus B.
e'
Hoem, de eerste letter geëxpungeerd B.
f'
Oest'zeel A.
g'
B'thelmeeus A; B'tholomeus B.
h'
Oest'zeel AB.
i'
Wat'inghen A; Wat'ingh. B.
j'
Aernd B.
k'
Vranken B.
l'
ontbr. B.
m'
Ghisebrechts B.
n'
Clays B.
o'
Gherets B.
p'
f. B.
q'
Wat'inghe AB.
r'
Gheret B.
s'
Aelaerts B.
t'
Zibrands B.
u'
Onderwat' AB.
v'
Dier. B.
w'
of Snayers A; Swayrs B.
x'
Clays B.
y'
Meyers B.
z'
Dier. B.
a''
Pollan. B.
b''
Grimb'ghē AB.
c''
Dier. B.
d''
Dier. B.
e''
Heylicheest, de y bovengeschreven B.
f''
Voirscot' B.
g''
door andere hand bovengeschreven B.
h''
Heylighe B.
i''
te B.
j''
Holl. AB.
k''
boven de regel toegevoegd A.
l''
diet B.
m''
die B.
n''
corven B.
Oorkonder: Jan van Polanen, ridder, baljuw van Rijnland, Filips van Wassenaar, Floris van der Boekhorst baljuw van Delfland en van Schieland, Enghebrecht rentmeester van Noordholland, Jan van der Spangen baljuw van Schiedam en Gerard Alewijnsz.
Destinataris: graaf Willem III