Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X100v_583_1 B NH_G_X083v_583_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 100v, nr. 582 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 83v, nr. 572 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Alijd uten Wairde.

Vgl. nr. NH 565.

Willem grave etc. maken cond allen ludena dat wi joncfrou Adelen uten Wairdeb verleend hebben ende verleenen tien morghen lands die gheleghen sien in den Poeldijcc, dat gheheten es tLand van der Acht, in erfliene ende niet versterven en mach alsoe langhe alse yemend levet die van hoiren live comen es in wittigher boirten jof comen sal; ende alse hors ghebreket, soe salt comen up Katherinend hore dochter, ende ware dat sake dat Katherinene voirs. ghebrake sonder wittachtighe boirte, soe sout comen up Mabelien Jans dochter uten Wairdef; ende dat na hoir blivet behouden, des hadde wi voir dese tijd eeniche brieve hier of ghegheven, dat die ghestade bliven sulleng.

In orconde desen brieve beseghelt met onsen zeghelh. Ghegheven in deni Haghe des woensdaghes voer der Elf dusent magheden dach int jaer ons Heren M CCC drie ende dertich.

a
etc. i.p.v. allen luden B.
b
W'de B.
c
Poildijc B.
d
Kat'inen B.
e
Kath'inen B.
f
W'de B.
g
behouden ... sullen boven de regel toegevoegd A; sullen ontbr. B.
h
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
i
die B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Adele uten Waarde