Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X021v_082_1 B UT_G_X017r_082_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 21v, nr. 80 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 17r, nr. 81 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Die biscop van Utrechta.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 382. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 279, nr. 700.

Vgl. nr. UT 80.

Wi Jan bi der ghenade Goids biscop van Utrechtb maken cont allen luden die desen brief zien zullen jof horen lesen. Want wi doe wi eerste in onse bisdomc quamen onse Ghestichtd van Utrechte vors. van scoude zoe beladen vonden dat onse canesien ons orloveden met haren brieven dat wi des Ghestichts goet versetten mochten tote achte dusent pond Tornoysef toe, ende onse trouwe man here Zuederg van Abecoude, ridder, ons ende vor ons ghefiniert hevet omh des Ghestichts groet noet, ende die in desi Ghestichts orbare ghecomen sijn vier dusent pond zuarter Tornoysej, enen groten over zestien penninghe gherekent, ende wi hem voer dese voersproken zomme ghelts te pande hebben gheset onse huys ter Horstk ende die gherechtenl die daer toe hoeren ende die helfte van den gherechtem van Renenn, hem ende sinen nacomelinghen te houdene ende te besitten tote diere tijt toe dat hem jof sinen nacomelinghen ghenoech ghedaen es, alsoe als die brief spreket die here Zuedero vors. daer of hevet van ons beseghelt; ende hier boven een edel prinsce ende machtich, here Willaemp grave van Heynegouwenq, van Hollandr etc., om onser bede wille hevet ghelovet vor ons heren Zueders vors. dat hi hem jof sinen nacomelinghe houden zal nae siere machte in desen voerseyden onderpanden alst vorscreven es, soe ghelovent wi dene vorseyden prinsce ende sinen naecomelinghe in goden trouwen voer ons ende onsen nacomelinghen van desen verbinde scadeloes ende vry te houden, ende verbinden daer voren vor ons ende voer onsen nacomelinghe onse goet ende onse Ghestichts goet, zoe waert gheleghen es, ende daer toe die brieve die wi hebben van onsen kanesien, ende bekennen dat die scout ende scade die daer of comen mach voren uyt daer of bekeert zullen worden, ende hi ende sine nacomelinghe weder ons ende onse Ghesticht daer mede behelpen moghen tote diere tijt dat hi quite si van hoeftgheldeu ende alle scade die hi daer omme liden zal, met sinen simplen woerden; ende vertyen hier of alre behendichede, weringhe gheestelike v ende waerlike endew alreconne arghelist bi wilken dat wi ons weren mochten, waer bi dat alle dese dinghe niet ghehouden en worden in allen manieren als voersprokenx es.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes nae Palmedaghe int jaer ons Heren M CCC XXVI°.

[Dienstaantekening:]

Per magistrum Iohannemy de Florentiaz et Wenemarum.

a
Utr. B.
b
Utr. AB.
c
biscopdom B.
d
Sticht B.
e
Utr. AB.
f
Tor. AB.
g
Zued' B.
h
o gecorrigeerd A.
i
in des ontbr. B.
j
Tor. AB.
k
Hurst B.
l
rechten B.
m
rechte B.
n
Renē A.
o
Zued' A; Sued' B.
p
Will. AB.
q
Heyn. AB.
r
Holl. A; van Holland ontbr. B.
s
Zued' AB.
t
beloven B.
u
g verbeterd uit een deels geradeerde bovenschacht B.
v
hier jof, doorgestreept A.
w
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
x
voerscreven B.
y
Io. A; Io B.
z
Flor. AB.
Oorkonder: bisschop Jan III van Utrecht
Destinataris: graaf Willem III