Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X026r_114_1 UT_K_X026v_114_2 B UT_G_X021r_114_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 26r-26v, nr. 112 (primaire registratie).

Op f. 26v de tekst afgelijnd met een dikke verticale streep in de marge, die doorloopt tot aan het begin van nr. UT 116.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 21r, nr. 112 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

De biscop van Utrechta.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 321, nr. 820.

Vgl. nrs. UT 137, 139 en 143.

Wi Jehanb bi derc ghenade Goids biscop tUtrechtd maken cond allen den ghenen die desen brief zullen sien horen lesene dat wi met goeder voirsienicheyt hebben gheset ende setten eersamen luden alse heren Henric van Loenresloten, deken van sinte Jehanf tUtrechtg, in onser officialiteit van onsen bisdom van Utrechth, heren Zueder here van Aepcoude in onser tollen te Renen op onsen huze ter Hurst ende in onsen ambachten die dair toe behoren, heren Arnoudei van Yselsteyne upj onsen huze te Stoutenberch  ende int scoutambocht van Amersfoerdek, van Eemland, ende in anders den scoutambochten die toit dien ambochte behoiren, ende haren Steven van Zulen in al onser rentemeister ambacht an deser side der Isell, uutghenomen onse gruuthuus tUtrechtm med dien dat den huze toe behoirt, alse voir eenre summe van drien dusentich ponden suarter Tornoise die si ons ghelient hebben ende wel betailt, wilke drie dusentichn pond voirs. wi ghekeert hebben in ons Ghestichts oirbair; ende voir dese voirghenoemde drie dusentich pond zoe wil wi dat dese vier heren voirsproken bliven sitten ende ghebruken vrielijc in allen ambochtem voirscreven dair wise inghesed hebben, tote dier tijt toe dat si dese voirseyde drie dusentich pond up gheboirt hebben te goeder rekeninghe of dat wise hem betailt hebben, sonder alrehande archeyt, ende behoudeliken deser vier heren voirsproken alo hore brieven die wi hem voir dese tijd ghegheven hebben up dese voirscreven ambachten. Voirt sient voirwairde dat dese vier heren voirghenoemt hoer gheld innen sullen binnen drien jaren nae sente Pieters daghe ad cathedramp naist comende; ende gheviel desen vier heren voirs. of enich van den vieren enich hinder, commer of stoet an desenq voirscreven brieve oft tgoet dair wise in gheset hebben binnen desen drien jaren voirghenoemt van ons of van onsen nacomelinghen, zoe hebben wi ghebeden enen edelen prinche ende enen moghenden, onsen lieven neve heren Willamer graves van Heynnegouwent etc. dat hi deser vier heren voirs. hulper wesen wil ende bliven toit dier tijd toe dat si thoer in hebben alse voirscreven es, sonder alrehande archeyt.

Ende wi Willaemu grave etc., omme bede willen ons liefs nevesv heren Jehansw biscops van Utrechtx ende om ghoedery jonste die wi toit hem draghen, hebben gheloeft ende loven desen vier heren voirscreven: wair dat sake dat desen vier heren voirs. enich hinder ofte commer gheviel in enighen ponten die voirscreven sien alse van dien drien dusentich ponden voirghenoemtz a' thoer in hebben in allen manieren alse voirscreven is, sonder alrehande archeyt.

In orkonde der wairde zoe hebben wi Jan bi der ghenade Goids biscop tUtrechtb' ende wi Willaemc' grave van Heynnegouwend' etc. desen brief bezegheld med onsen zeghelen, int jair ons Heren M° CCC° XX VIII des manendaghes nae ons Heren Hemelevaird.

a
Utr. B.
b
Jan B.
c
tussen bi en der een geradeerde e A.
d
tUtr. B.
e
etc. i.p.v. allen den ghenen ... lesen B.
f
Jans B.
g
tUtr. B.
h
Utr. B.
i
Aernoude B.
j
u op rasuur A.
k
Amesfoerde B.
l
Ysel B.
m
tUtr. B.
n
dusent, op rasuur B.
o
als B.
p
22 februari.
q
andesen A.
r
Will. B.
s
lezing onduidelijk, verbeterd uit here A.
t
Heynn. A; Heyn. B.
u
Will. AB.
v
ontbr. B.
w
Johans B.
x
Utr. AB.
y
gheoder A.
z
g verbeterd uit s A.
a'
hier lijkt een passage te ontbreken als dat wi hem hulper wesen sullen tot dier tijd toe dat si AB.
b'
tUtr. B.
c'
Will. B.
d'
Heynn. A; Heyn. B.
Oorkonder: bisschop Jan III van Utrecht
Destinataris: heer Hendrik van Loenersloot, deken van Sint Jan te Utrecht, heer Zweder van Abcoude, heer Arnoud van IJsselstein en heer Steven van Zuilen