Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X015v_155_1 B UT_G_X027v_155_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 15v, nr. 153 (primaire registratie).

In de marge enkele half uitgeveegde penoefeningen.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 27v, nr. 151 (na 1336 sept. 8-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Die van Sinte Pieters tUtrechta.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 535-536, ad 1332 augustus 20.

Wi Willemb gravec etc. ombieden allend onsen baliuwen ende rechters van onsen lande van Noirthollande, van Zuythollandf, van Wourden ende anders heerscappeg onder ons ende in onsen lande wonende in wes bedrive jof gherechte dat goedshuys van Sente Pieters kercke toit Utrecht eenich land, tiende, renten jof anders goed legghende heeft, ende bidden anders onsen vrienden die omme onsen wille doen willen ende dair si goed onder legghende hebben, dat si heren Baudwijn van Songnies, heren Willemh van Leyden ende heren Janne van Leyden onsen trouwen capellain, canoniken van Sente Pieters kerke voirs., jof den eenen van hem drien, tote hoire behoif ende hoire ghesellen die onse vriende sien uyt den voirseyden goedshuse, of uyt onsen lande gheboren, al des goets ende der renten voirscreven, zoe wair si in onsen lande ofte elwair gheleghen zijn, vredelic laten ghebruken ende rustelic innemen sonder enichi letten dair an te doene, ende horen oirbair mede te doene als hem best dencken sal tote hoirre behoef ende hoirs goedshuys voirs., ende hem dair in voirderen ende helpen wanneer sijs begheren; ende dat si des niet en laeten, want wi niet en willen dat ommej yemans oirloghen wille dat yemant uyt onsen lande of van onsen mannen of vrienden hebben mach jeghens den bisscop jof der stat van Utrechtk of jeghens yemant ute den Ghestichte van Utrechtl, jof omme anders oirloghe, van wien of tuschen twien dattet roert, hem luden noch horen landzaten eenighe scattinghe, scade, brand jof lette ghedaen wordem an horen goede ende renten voirscreven.

Ghegheven toit Sente Gheerden berghe des woensdaghes na onser Vrouwen dach mid oichste int jair ons Heren M CCC° twee ende dortich.

a
tUtr. B.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
ombieden allen op rasuur A.
e
Noirtholl. AB.
f
Zuytholl. A; Zuit | Holl. B.
g
heerscappie B.
h
Will. B.
i
op rasuur A.
j
dit woord en de eerste twee letters van het volgende woord op rasuur A.
k
Utr. B.
l
Utr. B.
m
r verbeterd uit i A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: kapittel van Sint Pieter te Utrecht