Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X006v_034_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 6v, nr. 33 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Noirtbeveland.

Vgl. nrs. WI 28-33, alsmede nrs. WI 42 en 49.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat onse ghemene manne ende ghemeente van onse lande van Nortbeveland voir ons ende voir onse manne gheloveden ende wilcoirden, omme dat si Nortbovelandb bi hem selven niet winnen en mochten, dat wi met onsen ghelde Nortbeveland vorschen ende droghen souden ende dat ghelt weder an hem verhalen, an al haren goede wairt arve, wairt tiende, ambocht, molen jof soe wat goede si hadden. Ende als wi tland voirs. hadden doen vorschen soe soude elc man sijn hant slaen an sijn land ende an sinen dijc, ende dien dijc selve verwaren; ende die des niet en dede, soe souden wi met dien lande ende met dien dike onsen wille doen. Ende want in die prochye van Campen here Doedijn die pape hevet laten legghen ses ghemete ende eenc vierendel, Gillijs Jonen sone zevendalf ghemet XXX roeden min, Henricd Gillijs sone vierdalf ghemet, Neud Willemse sone anderhalf ghemet, item in Nortambocht Copkijn Durf Witten sone vier ghemete LX roeden min, Pieter van Cortekene drie vierendel ende in Gherolfs dijc Mathijs Maghers soens erfnamen vijf ghemete tsestich roeden min lands, die si hem niet bewonden en hebben noch den dijc verwairt zeder die tijt dat wi Nortbeveland hadden doen winnen ende gheverschet was, ende onse ghelt up dat land uytgheleghet es bi vonnisse van den ghesuoren, ende dit voirscreven land van onsen weghen ghevroent es met allen rechte; soe hebben wi al dit voirnoemde land ghegheven in vryen eyghen Gillijs ser Costijns sone met alsulken laste als up desen voirs. lande staet van den ghelde dat wiere voren uytgheleghet hebben, ende van sinen anebeloepe van den ghelde dat wi voir tghemene land van Nortbeveland uytgheleghet hebben jof uytlegghen sullen; ende gheloven hem al dit voirs. land te warene als wi sculdich sien te doen.

In orconde etc. Ghegheven tote Zierixzee des manendaghes na sinte Lucas dach int jair XXXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Danielemf de Merewedeg et dominum Nycolaumh Kervink.

a
Heynn. B.
b
aldus B.
c
boven de eerste letter de aanzet van een bovenschacht B.
d
Henr' B.
e
Will. B.
f
Da. B.
g
M'ewede B.
h
Ny. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gillis heer Costijnsz.