Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X008r_049_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 8r, nr. 48 (1338 sept.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Noirtbevelant.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 255.

In de tekst wordt aan het feest van sint Laurens, dat op 10 augustus valt, gerefereerd als zijnde 'morgen', terwijl de oorkonde op 8 augustus uitgevaardigd lijkt te zijn. In nr. WI 47 speelde een vergelijkbare verwarring over ofwel de datum van sint Laurens of de weekdag waarop dat feest viel. Het is derhalve niet geheel uitgesloten dat de onderstaande oorkonde op 9 augustus is uitgevaardigd.

Vgl. nrs. WI 28-34, alsmede nr. WI 42.

Wi Willaem ..grave van Heynnegouwena maken cond allen luden dat wi omme dat groet verlies ende omme den groten arbeit ende armoede die onse lude van Nortbevelandb gheleden hebben, hem sulke gratie doen dat alle die ghene dair onse dijcgrave bi vonnisse van sinen ghesuoirne onse ghelt ingheleghet heeft ende die hoir land ane ons ghecomen es bi namen, ende die hoir land weder ane nemen ende hem scriven doen van sinte Laurens daghec die morghen es binnen viertiendaghen naist comende, ende hoir land dan voirwairt meer selve diken ende verwaren, dat die lude land lossen moghen jeghens ons alse van den ghelde datter onse dijcgrave van onsen weghen ingheleyt hevet omme twiescatte ghelt, ende dat te betalen onsen rentemeyster van Bewesterscelted binnen acht daghen na sinte Martijnse dach in den winterf naest comende. Ende soe wie sijn land niet ane en vaet jof sijn twiescatte ghelt niet en betailt alse voirscreven, met dien lande dat hem toe behoirt dair sullen wi onsen wille ende onsen oirbair mede doen.

Ende want wi des met onsen ghemenen Rade over een ghedraghen sien, soe hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven te Zierixzee des saterdaghes voir sinte Laurens dach int jair ons Heren M° CCC° acht ende dortich.

a
Heynn. B.
b
Nortbevel. B.
c
10 augustus.
d
Bewest'scelte B.
e
M'tijns B.
f
11 november.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: ingelanden van Noord-Beveland