Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X009v_069_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 9v, nr. 69 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gillijs van Lochorst.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 155, ad 1326 december 24.

Deze oorkonde is tevens opgenomen in het register Amstelland: zie nr. AW 26. De varianten uit de lezingen aldaar zijn in onderstaande editie geannoteerd onder de siglen C en D.

Vgl. oorkonde nr. WO 60 in dit register.

a Allen den ghenen die desen brief sullen sien jof horen lesen make ic cond Gillijs van Lochorstb dat alle mine gherechte ende tiende ligghende ane den Breydijcc tuschen herend Arnouds lande van Yselsteynee ane die over side ende heren Zuedersf van Abecoudeg ane die neder side, die ic in liene helt van minen here den ..graveh van Heynnegouweni ende van Hollandj, vercoft hadde heren Arnoude van Yselsteynek omme drie hondert ende dortich pond suarterl Tornoisenm; ende want mijn here die ..grave voirs. den coep van den gherichte ende tiende voirs. selve hebben wille, soe hebbe ic gherechte ende tiende voir sine manne hem op ghedraghen ende quite ghescouden toit sijns selves behoef.

In orconde desen brieve bezeghelt met minen zeghelen. Ende omme die meerre zekerhede soe hebbe ic ghebeden eersamen luden ende wisen heren Jacob bi der ghenaden Goeds bisscop van o Zuden ende heren Nyclaesp bi der selver ghenaden abt van Middelburchq, omme dat sie hier over waren dair icket minen here den ..grave voirs. op droech, dat si desen brief met mi r bezeghelen willen alse orcondes. Ende wi Jacob bi der ghenaden Goeds bisscop van Zuden ende Nyclaest bi der selver ghenaden abt van Middelburchu hebben met Gillijsv voirs. desen briefw alse orcondex met hem bezeghelt met onsen zeghelen.

Ghegheven tot Hairlemy op sinte Doemaesz dach int jair ons Heren M CCCo ses ende twintich.

¶ Hec littera est sub Engheberto.a'

a
in de marge een aanvangsteken C.
b
Lochoirts C; Lochoirs D.
c
Kreydijc D.
d
harens D.
e
Ysselsteyne C; Ychelsteyne D.
f
Zwed's D.
g
Abcwoude D.
h
hier en in het vervolg ontbr. de digniteitspunten bij het woord grave CD.
i
Heynn. BD; Heneg. C.
j
Holl. BCD.
k
Isselsteyne, ss onduidelijk vanwege een correctie en vlek C; Ychelsteyne D.
l
ontbr. CD.
m
Torn. BD; Tor. C.
n
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele CD.
o
hier Utrecht, doorgestreept D.
p
Niclays C.
q
Middelb. B; Midd. CD.
r
hier open CD.
s
oirkonde, de letters ir en o onduidelijk A; onkende D.
t
Niclays C.
u
Middelb. BCD.
v
Gillise CD.
w
desen brief ontbr. CD.
x
oirkonde, ir onduidelijk C; onkende D.
y
tot Hairlem ontbr. CD.
z
Domaes C; Thomas D.
a'
deze aantekening ontbr. CD.
Oorkonder: Gillis van Lokhorst
Destinataris: graaf Willem III