Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X010r_070_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 10r, nr. 70 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Zweder van Montfoirde ende Henrica die Rover sijn zoon.

In de marge voor de afsluitende notitie: Nota.

Vgl. de volgende oorkonde nr. WO 71 in het register, alsmede nrs. UT 34, 46 en 58.

Wi Willaemb ..grave etc. maken cond allen luden. Want een twi gheweest heeft tuschen Zueder van Montfoirde ende Henric den Roever sinen sone, des si an ons ghebleven sien, wair of wi wel beraden met onsen ghemeenen Rade segghen onse segghen in deser manieren als hier na ghescreven staet. In den eersten es onse segghen dat Zueder van Montfoirde weder hebben sal sijn huys, gherechten, heerscippien, ambochten, tienden ende erven van der heerscippien van den lande van Montfoirde, ende des te ghebrukene also langhe als hi levet, also verre als hi werket bi rade van twien sinen vrienden die wi nemen sullen van hem sessen die den brief mede bezeghelt hebben met hem die hier doir ghesteken es, dat es te weten dat wi dair toe nemen ende zetten heren Henric van Loenreslote, deken van sinte Jans toit Utrecht, heren Zueder van Vyanen onsen ridder, ende waert dat van enich van desen twien ghebrake, soe souden wi enen anderen zetten in sine stede dien wi wilden nemen uten zessen voirscreven, sonder archlist; uytghenomen vier hondert pond Tornoisc tsyaers die hi Henricd den Roever sinen sone gheloeft hevet in huwelike met joncvrou Agniesen sheren dochter van Yselsteyne sinen wive, also als die brief spreket van den huwelike, van wilken vier hondert ponden Tornoise tsyaers joncvrou Agniese hebben sal twie hondert pond Tornoisf tsyaers tot hare lijftochte van dien goede die hore bewijst sien, ende dair toe twie hondert pond Tornoisg tsyaers die men hem bewisen sal bi den twien voirscreven, dit comt in somme IIIIC lb. Tornoish; ende uytghenomen tachtich pond Tornoisi tsyaers die joncvrou Lizebet ende joncvrou Machtelt, Zueders zusteren, hebben sullen an die goede, dair si hem ane bewijst sien ende dair si horen wille bi doen moghen; voert uytghenomen vijftich pond Tornoisj tsyaers die joncvrou Meyne sijn suster behouden sal ane sulken goede als si ane bewijst es ende horen wille mede te doene. Voert so sal Roelof die Roever bliven an sulken goede als hi nu ane bewijst es voir die tiende van der Hameyde die men van Dieric van Hairlair hout toter tijd toe dat men Zueder voirs. vrylike brenghen mach in besitte van der tienden van der Hameyde voirscreven. Voert sullen behouden Florens ende Willaemk na hoers vaders doyt alsulc goed als dair ane bewijst sien bi onsen rade ende bi Zueders hoirs vaders, ende alsulke erfnisse als hem van vader ende van moeder of van anders yemend met enen rechte besterven mach, behouden den brieve van den huwelike zire macht. Voert sal Henricl die Roever jof sine erfnamen die hi hevet bi joncvrou Agniesen sheren dochter van Yselsteyne, sinen wive, waert dat hi storve voir Zueder sinen vader, hebben na Zueders sijns vaders doyt voirscreven thuys te Montfoirde, gherichten, heerscippien, ambochten, tienden ende erven, man ende manscippen, in allen manieren alse die voirwairden ende die brieve houden van den huwelic tuschen Henricm den Roever ende joncvrou Agniesen voirs.; ende Zueder en sal gheen goed noch heerscippie noch tiende noch erve vercoepen noch verminderen dat nu ten huse van Montfoirde behoirt, ten ware dat hem kenlike noet dede, ende behouden altois den brieve van Henricn sRover sijns soens huwelic sire macht; mar vercrighet hi voirwaerds meer enich goed, dair mach hi sinen wille mede doen. Voert soene sal Zueder ghene wanconst hebben op Roever sinen broeder, noch op onsen poirteren van Oudewater, noch op sijns selves landlude, noch op niemend die dair mede was doen hem thuys te Montfoirde onghebruke ghedaen was, noch van ghenen zaken die voir dese tijd ghesciet sien; ende gheviele enich twi tuschen hem ende Henrico den Roever sinen sone ende anders desen luden voirscreven dien si onder hem selven niet of ligghen en mochten, des souden si beteringhe gheven ende nemen bi ons ende bi den twien van sinen vrienden voirscreven ende alle stucken voirscreven, sonder archlist, ende behouden des briefs van den huwelike van Henricp den Roever ende joncvrou Agniesen sinen wive altois siren macht.

Ende omme dat wi alle stucken vaste ende ghestade houden willen hebben, zo hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote sinte Ghertruden berghe des sonnendaghes voir meye dach int jair ons Heren Mo CCCo zeven ende twintich.

Dominus de Yselsteyne habet unam talem litteram de verbo ad verbum.

Item habet Zuederus de Montfoirde unam talem litteram de verbo ad verbum.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, episcopum Zudensemq et alios.

a
Henr. B.
b
Will. B.
c
Tor. B.
d
Henr. B.
e
Tor. B.
f
Torn. B.
g
Tor. B.
h
Torn. B.
i
Tor. B.
j
Torn. B.
k
Will. B.
l
Henr. B.
m
Henr. B.
n
Henr. B.
o
Henr. B.
p
Henr. B.
q
Zuden. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Zweder van Montfoort en zijn zoon Hendrik de Rover