Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X003r_009_1 ZE_G_X003v_009_2 C ZE_K_X003r_009_1 ZE_K_X003v_009_2 ZE_K_X004r_009_3

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 3r-3v, nr. 9 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Zeggen des a gravenb van Jans doet van Westkerke.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 3r-4r, nr. 9 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 171-172, ad 1316 maart 28.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemc grave van Henegouwend, van Hollande etc. maken cond allen ludenf dat dit es onse segghen alse van Jans doet van der Westkerkeg, zine maghe ende sine helpers an die ene zide ende anh Gillisi van Baersdorpj, heren Florens van der Verek, Wouter ende Jan van der Maelstedel ende horen helpers an die ander zide, daer si an beiden ziden op ons bleven sijn van hoghen ende van laghen ende van live ende van goede na ons goed dinken ende na der bester waerheyd die wire op vinden conden.

In den eersten so es onse segghen omme dat wi ter waerheid wel vonden hebben dat Gillis van Baersdorp een an leider was daer Jan van der Westkerken bi doet bleef, ende hi selve binnen vrede die eerste steke gaf, so sel Gillism van Baersdorp over die misdaet varen int lant van Chipersn sonder nemmermeer te kerneo, ende hi sal porren tvischen hierp ende belooken Chinxchenq die naest comd.

Vord want wi ter wareyd wel vonden hebben dat haer Florens van der Vere vraghede Gillisr van Baersdorp alse hi hem vermaende joft buten vrede ware twichen hem ende Jans van der Westkerke, ende Gillis van Baersdorp die zeide dat buten vrede ware, zo es onse segghen dat haer Florens van der Veret, Wouter ende Jan van der Maelstede ende horen helpers aldus ghedane stucken doen sullen alse hier na ghescreven staet. Dats te wetene dat haer Florens van der Vereu ende sine helpersv voers. sullen stichten eene capelrie van dertich ponden Tornoisw sjaers, den groten Tornoysenx voer sestien penninghe, in zekereny renten op vrie erve welc beset in die varsschez van Scarpenesse, alse den abbet van Middelburcha' sal dinken dat dese renten voers. wel beset es; ende dese capelrie sullen si stichten ter Westkerken binnen b' jaer naest comende voer Jans ziele van der Westkerken voernoemd. Ende die ghifte van dierc' capelrie sal gheven Jans moderd' van der Westkerke also langhe alse si levet, ende na hore doet so sal die ghifte gheven har Niclaise' van Cats ende na hem sijn ouste wittachtich sone; ende en liete har Claisf' van Cats ghenen wittachtighen sone na hem, so sal die ghifte gheven die ouste ende die naeste erfname van Jang' van der Westkerke die manhoeft es.

Vord segghen wi dat her Florens van der Vereh', Wouter ende Jan van der Maelsteden alle drie varen sullen in bedevaerde tote sinte Jacopsi' in Galissien voer Jans siele van der Westkerken, ende si sullen porren dese bedevaerd te doene binnen den achte daghen na onser Vrouwen daghe tote uytgaende oestej' datk' naest comt.

Vord es onse segghen dat haer Jan van der Maelstedel' varen sal legghen te ghisele te Medenblec tuschen hier ende beloken Paeschenm' die naest comd, ende van danen en sal hi niet sceiden het en si bi onsen wille, omme die broke ende mesdaet die wi op hem te segghen hebben.

Vord es onse segghen dat haer Florens van der Veren', Wouter ende Jan van der Maelstedeo' ende hore hulpers ghelden sullen Janne van der Westkerkep' dusendq' pond suarterr' Tornoisens', den groten voer XVI penninghe, dats te wetene vierwaerf neghentich pond ter maechsonet' ende ter eerfsoneu' te drien tiden binden jare te betalen alsmenv' soene pleghet te gheldene; ende die zes hondert ende viertich pond dier over blivenw' die salmen betalen ten daghen voers. den ghoenen daer wijt op bewisen zullen, ende al dit ghelt voers. sullen si wel versekeren alsemen sonex' pleghet te doene op zeker erve.

Vord so is onse segghen dat haer Florensy' van der Verez' ende sine helpers voers. ons gheven sullen voer hore broke ende misdaet viere dusend lb. zuarter Tornoisena'' des voers. payments, te viere tiden te betaelnen, dat is te weten dusend lb. te Chinxchenb'' die naest comdc'', dusend pond tonser Vrouwen daghe ted'' ute gaende oeste die daer na volghet, dusend pond tote sinte Martijnse'' daghe in den winterf'' daer na, ende dusend pond tote Vastellavent daer na comendeg''; ende willen dat hore ghemet lants ghelde ghemet ghemet ghelike gheliken horen vrienden, sonder verdrach. Ende hier of sullen si ons wel versekeren met borghen die ons ghenoeghen sullen.

Vord so segghen wi dat her Niclaish'' van Cats zine maghe ende sine helpers ende alle Jans maghe van der Westkerken die binnen onsen lande gheseten sijn overmids dit soen dinc voerscreven hem al vertieni'' sullen van alre claghe ende van allen eischen die tote den daghe van heidenj'' ghesciet sijn, alse van Jans doet van der Westkerke nemmermeer in ghenen lande hier af meer te beclaghenek''.

Vord so is onse segghen dat Jans erfnamen van der Westkerke ghelden sullen Jans smerte van Ernemudel'' dertich pond zuarter Tornoisenm'' des payments voers. ten eersten daghen uter soene. Ende hier bi so segghen wi tuschen den partien voers. eenen goede alinghen'' soene; ende so wie die dit soendinc verbrake, die hadde jeghens ons verbort lijf ende goed, sonder verdrach.

Ende omme dat wi willen dat alle lude weten dat onse segghen aldus gheseghet hebben alse hier voren staet bescreven, hebben wi in orkonde dese lettere bezeghelt met onsen zeghele. Ghedaen ende gheseghet bi ons ende bi onsen Rade in Middelburcho'' des sonnendaghes voer Palmensonnendaghe int jaer ons Heren M CCC ende XVI.

a
hier heren doorgestreept B.
b
g uit v B.
c
Will. B.
d
Heneg. B; Heynn. C.
e
van Holland ontbr. C.
f
etc. i.p.v. allen luden C.
g
boven de t de aanzet van een bovenschacht of afkortingsteken B.
h
van C.
i
Gill. C.
j
Bairsdorp (hierna steeds zo geschreven) C.
k
Ve’ C.
l
Mailstede (hierna steeds zo geschreven) C.
m
Gill. C.
n
in hi gecorrigeerd B; Cypers C.
o
keerne C.
p
dit C.
q
29 mei.
r
Gill. C.
s
Janne C.
t
Ve’ C.
u
Ve’ C.
v
boven de p de aanzet van een bovenschacht B.
w
Torn. BC.
x
Torn. C.
y
zeken’e B.
z
versche C.
a'
Middelbr. B.
b'
hier den C.
c'
der C.
d'
moeder C.
e'
Nyclays C.
f'
Clays C.
g'
Janne C.
h'
Ve’ C.
i'
Jacobs C.
j'
8 september, dus vóór 15 september.
k'
dier C.
l'
Mailsteden C.
m'
10 april.
n'
Ve’ C.
o'
Mailsteden C.
p'
Westkerken C.
q'
de laatste letter tussengeschreven B.
r'
suat’B; zwart’ C.
s'
Torn. B; Tor. C.
t'
maichsoene met correctie in oe C.
u'
erfzoene C.
v'
een streep door dit woord is een afdruk van de doorhaling op het tegenoverliggende f. 4r C.
w'
in li gecorrigeerd B.
x'
soene C.
y'
Flor. C.
z'
Ve’ C.
a''
Torn. BC.
b''
22 mei.
c''
de woorden dusend pond te Chinxen die naist comt een regel lager geschreven, met verwijsteken C.
d''
toit C.
e''
M’tijns C.
f''
11 november.
g''
7 maart 1318.
h''
Nyclais C.
i''
de t op rasuur B.
j''
heden C.
k''
cla uit iets anders B; be bovengeschreven C.
l''
Arnemuden C.
m''
Torn. B; Tor. C.
n''
eene goede alinghe op rasuur C.
o''
Middelbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de erven van Jan van der Westkerke enerzijds en Gillis van Baarsdorp, heer Floris van Veere en Wouter en Jan van de Maalstede anderzijds